שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 137540 הדפס   חזור >>
נושא:

יועץ למתן שירותי ביטוח

תאריך הזנה:07/11/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/11/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של חמש שנים לפחות בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, במתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח, לגוף שהיקף פעילותו עולה על 1 מיליארד שקל בשנה ושהיקף הפרמיה שלו לא פוחת מסכום של 7 מיליון ₪ בשנה. 2. למציע ניסיון של חמש שנים לפחות בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, במתן שירותי ייעוץ בתחומי הביטוח האלמנטרי, ביטוח רכב, ביטוח נושאי המשרה וביטוחים בנקאיים . 3. המציע מעסיק לפחות שלושה יועצי ביטוח, כאשר שניים מהם בעלי השכלה משפטית.
הערות:המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה בשבוע לתאריך 28.11.17 בשעה 12:00
איש קשר:זיו גולדשטיין באמצעות דוא"ל zivg@postil.com. על המציע לברר קבלת הדוא"ל באמצעות טלפון מס' 02-6290782.
ענף:ביטוח / שמאות
טפסי המכרז: מפרט דרישות 137540.pdf ו  חוזה 137540.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 47-17 כללי בערבית.pdf  137540.pdf  פרסום 50-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר