שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 133066 הדפס   חזור >>
נושא:

תכנון,ייצור, הובלה והצבה של מבנים ניידים

תאריך הזנה:07/11/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/11/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
150,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1.1 למציעים הצעה למבנה כבד (בטון): 1.1.1 המציע רשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ובעל רישיון תקף בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, בסיווג קבלני למבני בטון: ג' (1) 100 ו/או ב'(1) 130 ו/או ג'(1) 140 לפחות 1.1.2 למציע ניסיון של 3 שנים לפחות בבניית מבנים יבילים מבטון בהיקף כספי של לפחות 750,000 ₪ ללא מע"מ לשנה, ב-5 השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 1.1.3 לרשות המציע מפעל בשטח של דונם אחד לפחות לייצור ואחסנת המבנים היבילים. 1.2 למציעים הצעה למבנה קל בלבד: 1.2.1 המציע רשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ובעל רישיון תקף בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, בסיווג קבלני ג' (1) 100 לפחות ו/או א' (1) 150 לפחות 1.2.2 למציע ניסיון של 3 שנים לפחות בבניית מבנים יבילים קלים בהיקף כספי של לפחות 750,000 ₪ ללא מע"מ לשנה, ב-5 השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 1.2.3 לרשות המציע מפעל בשטח של דונם אחד לפחות לייצור ואחסנת המבנים היבילים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:
ענף:בניה / שיפוצים; הסעות/ הובלות / סבלות; הנדסה / אדריכלות; מבנים יבילים
טפסי המכרז: 133066 מתוקן.xlsx ו  133066.zip
טפסי עדכונים: פרסום 47-17 כללי בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר