שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 135205 הדפס   חזור >>
נושא:

השכרת נכס לציבור ברח' אליהו מני 4 בירושלים

תאריך הזנה:07/11/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
19/12/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
4,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:מס' מכרז כתובת שטח במ"ר ברוטו ערבות בנקאית או המחאת דואר והערות 135205 רח' אליהו מני 4, ירושלים כ-195 מ"ר ברוטו כולל הצמדות. ערבות: 4,000 ש"ח. למסחר/משרדים. סיור מציעים, שאינו חובה, יתקיים בנכס בתאריך 15.11.2017 בשעה 10:00 תנאי סף למכרזי השכרת הנכסים: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. המציע הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל. 2. אם המציע הוא תאגיד - תאגיד הרשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל ומנהל עסקים בישראל. 3. תנאי זה הוא רק למכרז הנכס ביפו: רשאים להשתתף במכרז מציעים המנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976. תקופת השכירות כמפורט במסמכי המכרז. הנכסים יושכרו במצבם הנוכחי (AS IS). חובה על המציעים לבדוק את מצבם הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכסים שלעיל. יש לצרף להצעה המוגשת ערבות בנקאית אוטונומית או המחאת דואר, כמפורט במסמכי המכרז, לפקודת חב' דואר ישראל בע"מ. המועד האחרון להגשת ההצעות ל-2 מכרזי הנכסים: 19.12.2017 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים ברח' יפו 217 ירושלים. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה אינה משלמת דמי תיווך.
הערות:
איש קשר:אפרת אללי באמצעות דוא"ל: efrata@postil.com. וידוא הגעת הדוא"ל בטל': 02-6290593
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מכרז 135205.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 47-17 נכסים בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר