שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' פעילות קידום מכירות לקראת ימי הקניות במרשתת (אינטרנט) הדפס   חזור >>
נושא:

קול קורא – פעילות קידום מכירות לקראת ימי הקניות במרשתת (אינטרנט)

תאריך הזנה:03/10/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
15/10/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:קול קורא – פעילות קידום מכירות לקראת ימי הקניות במרשתת (אינטרנט) חברת דואר ישראל בע"מ מזמינה גופים עסקיים העוסקים בתחום הסחר המקוון, המציעים ללקוחות פרטיים שירותים קמעונאיים בתחומים שונים, להגיש לה הצעות לביצוע פעילות קידום מכירות ביחידות דואר של חברת הדואר לקראת ימי הקניות במרשתת שיערכו במהלך חודש נובמבר 2017. לצורך ביצוע הפעילות תתן חברת הדואר לחברות רשות שימוש שלא בתמורה ביחידותיה, בתנאים כמפורט בחוזה ההתקשרות המצורף לפניה זו. דרישות הסף לקבלת רשות השימוש ביחידות הדואר: 1. המציע מפעיל אתר למכירת מוצרים בסחר מקוון. 2. במהלך שנת 2016 היה למציע מחזור כספי שאינו פחות מ-5,000,000 (חמישה מליון) ש"ח (ללא מע"מ). 3. המציע אינו עוסק בתחום העברת חבילות. 4. למציע ותק וניסיון של שנה אחת לפחות בעיסוק בתחום הסחר המקוון. מענה לקול קורא זה יש להגיש, עד ולא יאוחר מיום 15.10.2017 בשעה 12:00 באמצעות דוא"ל limorba@postil.com את המסמכים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il , בלשונית מכרזים" "מכרזי רכש" שבתחתית העמוד
הערות:
איש קשר:limorba@postil.com
ענף:אינטרנט; פרסום / שיווק
טפסי המכרז: פרופיל המציע והצהרה על עמידה בדרישות הסף.pdf ו  חוזה רשות שימוש.pdf ו  קול קורא.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 45-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר