שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 136600 הדפס   חזור >>
נושא:

רכישת ותחזוקת קטנועים 120-125 סמ"ק

תאריך הזנה:28/09/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/10/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע רישיון ייבוא לקטנועים המוצעים על ידו בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), תשל"ט - 1978. 2. המציע סיפק לפחות 100 כלי רכב דו-גלגליים מתוצרת יצרן הקטנועים המוצעים על ידו במהלך השנים 2016 - 2014, ביניהם לפחות 20 קטנועים ללקוח אחד. 3. קטנועים מתוצרת יצרן הקטנועים המוצעים על ידי המציע נמכרו בישראל במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 4. דגם הקטנוע המוצע על ידי המציע עומד בנתונים המפורטים בנספח מס' 1 למסמכי המכרז (מפרט טכני). 5. לרשות המציע עומדים מוסכי שירות המורשים מטעם המציע לספק שירותי תחזוקה לקטנועים המוצעים והעומדים בדרישות הבאות: 6. המוסכים נמצאים (לפחות) בכל אחת מן הערים/אזורים שלהלן: ירושלים; אזור תל אביב והמרכז - מחולון-בת-ים בדרום עד לשכונת יד אליהו בצפון ועד ראשון לציון במזרח; אזור (מפרץ) חיפה - מנשר בדרום עד קריית מוצקין בצפון וקריית אתא במזרח; באר שבע אשקלון או אשדוד; אילת. 7. למוסכים הנ"ל רישיון תקף מאת משרד התחבורה להחזקת מפעל למכונאות אופנועים/ קטנועים (סימול המקצוע: 150) על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל - 1970. 8. למוסכים הנ"ל אישור בתוקף כי הינם מוסך מורשה מטעם יבואן הקטנועים המוצעים. 9. למוסכים הנ"ל רישיון עסק כנדרש על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:2 קבצי תשובות הועלו (22/10/17)
איש קשר:גדי טולדנו, מנהל רכב ותחבורה באגף לוגיסטיקה, באמצעות פקס' מס': 02-6290731 או דוא"ל gadit@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הפקס' או הדוא"ל: 02-6290840).
ענף:תחבורה
טפסי המכרז: 136600.pdf ו  הבהרות 1 למכרז קטנועים.pdf ו  קובץ 2 תשובות למכרז קטנעים.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 44-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר