שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' מידע על נכסים הדפס   חזור >>
נושא:

בקשה לקבלת מידע על 2 נכסים בחיפה

תאריך הזנה:19/09/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
17/10/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ בוחנת אפשרות לשכירות שני נכסים אשר ישמשו כיחידות דואר בחיפה לפי התאור שלהלן: א. נכס בשטח של כ-35 מ"ר עם נגישות לפריקה ולטעינה בשכונת הכרמל הצרפתי. ב. נכס בשטח של כ-30 מ"ר עם נגישות לפריקה ולטעינה, ועם אפשרות להציב לאורך קירות הנכס או בקרבתו 2 מערכות דואר בשטח כולל של כ- 1.82 מ' גובה ו-1.60 מ' רוחב. הנכס יהיה בין מפגש הרחובות דרייפוס ודרך צרפת ועד מפגש הרחובות יציאת אירופה ודרך צרפת (ככר מעפילי קפריסין). 2.על כל הצעה לכלול את הפרטים שלהלן : שטח הנכס נטו המדויק. גובה דמי שכירות למ"ר נטו. גובה דמי ניהול /ועד בית למ"ר נטו. עלויות נוספות במידה וישנן 3.על יעוד הנכס להיות מתאים לשימוש המבוקש. 4.המעוניינים להציע נכס יעבירו הודעה על כך בכתב לפקס שמספרו 076-8872514, לא יאוחר מתאריך 17.10.17 בשעה 12.00 בצהריים. 5.לבירורים ולשאלות בדבר פנייה זו ניתן לפנות לדוא"ל shirita@postil.com 6.חברת דואר ישראל בע"מ אינה משלמת דמי תיווך. 7.יודגש, כי פנייה זו לבקשת מידע אינה מהווה הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז או הליכי רכש (להלן - הליך רכש) אלא פנייה לקבלת מידע בלבד בעקבותיה תשקול חברת הדואר את צעדיה. לאחר קבלת המידע לפי הליך זה, תחליט חברת הדואר אם לצאת בהליך של מכרז או הליך רכש אחר כלשהו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 8.אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לה וחברת הדואר תהא רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.
הערות:
איש קשר:shirita@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז:
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר