שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 134609 הדפס   חזור >>
נושא:

השכרת נכס לציבור - ברח' ההסתדרות 36 בחולון

תאריך הזנה:06/09/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
07/11/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
4,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:מס' מכרז כתובת שטח במ"ר ברוטו 134609 רח' ההסתדרות 36, חולון כ-210 מ"ר בקומה א' + כ- 210 בקומה ב' (כ-420 מ"ר ברוטו בסה"כ) הערות: יעוד ציבורי. לכל מטרה בכפוף לקבלת היתר מהרשויות המוסמכות. סיור מציעים יתקיים בנכס בתאריך 25.9.2017 בשעה 10.00 תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. המציע הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל. 2. אם המציע הוא תאגיד - תאגיד הרשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל ומנהל עסקים בישראל. תקופת השכירות לא תפחת מהתקופה המצוינת במסמכי המכרז ולא תעלה על 10 שנים. הנכסים יושכרו במצבם הנוכחי (AS IS). חובה על המציעים לבדוק את מצבם הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכסים שלעיל. יש לצרף להצעה המוגשת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 4,000 ש"ח לפקודת חב' דואר ישראל בע"מ, כמפורט במסמכי המכרז. ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il/. באתר יפורסמו עדכונים/שינויים ככל שיהיו, ובאחריות המציעים להתעדכן בהם. המועד האחרון להגשת ההצעות: 17.10.2017 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים ברח' יפו 217 ירושלים. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה אינה משלמת דמי תיווך.
הערות:בתאריך 2.11.2017 הועלו לאתר מסמכי מכרז מעודכנים את מגיש ההצעה..בתאריך 28.9.2017 הועלה לאתר עדכון מספר 1 המחייב את מגיש ההצעה.תשומת לבכם כי המעוד האחרון להגשת הצעות הינו ב 7.11.2017 ב-3/10/17 הועלה מענה לשאלות.
איש קשר:
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: תוכניות שיפוץ והתאמה למכרז 134609.pdf ו  מפרט עבודות לביצוע למכרז 134609.pdf ו  מסמכים מעודכנים
טפסי עדכונים: 134609.pdf  פרסום 44-17 בערבית.pdf  מענה לשאלות הבהרה נכס ברח ההסתדרות בחולון.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר