שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 135837 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקת מוצרי תוכן לחג חנוכה

תאריך הזנה:29/08/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
19/09/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:בתאריך 4.9.17 הועלה עדכון למפרט שצורף למכרז. העדכון מחייב את מגיש ההצעה.
תנאי סף:1.המציע ביצע במהלך השנה האחרונה הקודמת לתאריך המכרז, לפחות עבודה אחת להפקת מוצרי תוכן לילדים בגילאי 2 - 9, בהיקף של 150,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות. 2.למציע זכויות שימוש בחמש דוגמאות לפחות של דמויות/ מותגים פופולארים לילדים בגילאי 2 - 9 להפקת מוצרי תוכן על בסיס הדמויות/מותגים ושימוש בהם לצורך פירסום ומכירה של המוצרים.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 19.9.17 בשעה 12:00
איש קשר:גברת שרון אבל sharona@postil.com
ענף:
טפסי המכרז: מסמכי מכרז ו  135837 חוזה.docx ו  כתב כמויות.xls
טפסי עדכונים: פרסום 39-17 בערבית.pdf  עדכון למפרט  פרסום 42-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר