שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 133007 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה

תאריך הזנה:06/08/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
22/08/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, סיפק המציע שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה, במשך שנה אחת לפחות לכל אחת מ-3 חברות ממשלתיות / רשויות (תאגידים) סטטוטוריות לפחות אשר כל אחת מהם מעסיקה לפחות 5,000 עובדים. 2. המציע מעסיק לפחות 10 עורכי דין המתמחים בתחום דיני העבודה. 3. המציע מעסיק לפחות 4 עורכי דין שלכל אחד מהם ניסיון של 8 שנים לפחות בתחום דיני העבודה. 4. המציע עוסק הן בתחום העבודה הקיבוצי והן בתחום העבודה הפרטי. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:תנאי הסף הראשון השתנה, והוא מתייחס ללפחות 1,500 עובדים, (ולא 5,000).
איש קשר:עו"ד חגי עינת, היועץ המשפטי לחברת הדואר, באמצעות דוא"ל: mazkirut-lishca-mishpatit@postil.com (טל' לבירור קבלת הדוא"ל: 02-6290711).
ענף:שרותים משפטיים
טפסי המכרז: מכרז 133007.pdf ו  חוזה 133007.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 34-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר