שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 134564 הדפס   חזור >>
נושא:

שרותי בדיקת תנאי העסקת עובדי של קבלני שירות

תאריך הזנה:06/08/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
29/08/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של 2 שנים לפחות ב-2 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בביצוע ביקורות שכר עבודה וזכויות עובדים. 2. במהלך 2 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, סיפק המציע שירותי ביקורת שכר עבודה וזכויות עובדים על קבלני שירות, במשך שנה אחת לפחות לכל גוף מ-2 גופים לפחות אשר כל אחד מהם קיבל שירותי ניקיון ושמירה מקבלני שירות בהיקף של 250 עובדים לפחות במשך כל שנת ביצוע השירותים. 3. המציע מעסיק לפחות 5 עובדים בביצוע ביקורות שכר עבודה וזכויות עובדים. 4. למציע אין ניגוד עניינים בכל הנוגע למתן השירותים כתוצאה מעיסוק אחר שלו. 5. המציע יציע לצורך מתן השירותים אדם אשר יהיה האחראי לביצוע השירותים ואשר ישמש כאיש הקשר מטעמו לצורך ביצוע השירותים. על מנהל השירותים המוצע לעמוד בדרישות הבאות: 5.1. בעל רישיון רואה חשבון תקף על פי חוק רואי החשבון, תשט"ו - 1955 במשך תקופה של 3 שנים לפחות. 5.2. בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בשנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעות למכרז זה בביצוע ביקורות שכר עבודה או בעריכת חישובי שכר עבודה. על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף שבסעיפים 1-4 דלעיל. חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע, לרבות חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:מר אביחי רזווג, רו"ח, מנהל תחום חשבונאות מיסוי, דיווח ובקרה באגף הכספים, באמצעות דוא"ל: avihay@postil.com (טל' לבירור קבלת הדוא"ל: 076-8875188).
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מכרז 134564.pdf ו  חוזה 134564.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 34-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר