שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 133742 הדפס   חזור >>
נושא:

לביצוע עבודות הנגשה למרכזי חלוקה וקישוריות בדרום

תאריך הזנה:19/07/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
08/08/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף הבאות: 1.המציע רשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ובעל רישיון קבלן תקף בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1969 בסיווג של א(1) 131 לפחות או ג (1) 100 לפחות . 2.למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודה אחת לפחות בהיקף כספי ובאופי דומה לעבודות הנדרשות במכרז זה , במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו לתאריך האחרון להגשת ההצעות . לעניין זה ההיקף הכספי של העבודות ישוערך על פי מדד תשומות הבניה הידוע במועד פתיחת ההצעות במכרז זה. הניסיון הנדרש בסעיף זה מתייחס לעבודות שמועד תחילתן וגמר ביצוען היו במהלך השנתיים האחרונות כמפורט לעיל. 3. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ב- 25.7.2017 בשעה 11:00 בכניסה הראשית (לובי) בבניין הנהלת החברה, רח' יפו 217 ירושלים, ליד עמדת השומר. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:שימו לב: כתב הכמויות והצעת המחיר עודכן. תודה. עודכנו 6 קבצים (6/8/17)
איש קשר:פיני מימון pinim@postil.com 0542888013
ענף:בניה / שיפוצים
טפסי המכרז: מכרז 133742.pdf ו  חוזה 133742.pdf ו  ביטוח 133742.pdf ו  כתב כמויות הנגשה מרכזי חלוקה וקישוריות דרום.pdf ו  fax_000.tif
טפסי עדכונים: פרסום 32-17 בערבית.pdf
טפסי תוספת: IMG_0865.jpg  IMG_0840.jpg  ראס עלי 1.jpg  מכרז הנגשה קישוריות ומרכזי חלוקה דרום - הצעת מחיר.pdf  דרום 022016.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר