שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' הקמת מאגר יועצים הדפס   חזור >>
נושא:

מאגר יועצים לשרותי יעוץ אירגוני ופיתוח אירגוני

תאריך הזנה:29/05/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
13/06/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:חברת דואר ישראל בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות להיכלל במאגר היועצים שלה למתן שירותי ייעוץ ארגוני ופיתוח ארגוני בעולמות תוכן כדלקמן: פיתוח הדרכה, ניהול הדרכה, טכנולוגיות למידה, הנחיית תוכניות פיתוח מנהלים, ליווי מנהלים, יעוץ למש"א, מדידה והערכה, שירות, תקשורת פנים ארגונית. תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף המפורטות להלן: 1. למציע ותק וניסיון של 5 שנים לפחות במהלך 7 ׁהשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במתן שירותים באחד מן התחומים הבאים: הדרכת עובדים ו/או פיתוח ארגוני ו/או ייעוץ ארגוני. 2. במהלך השנים 2017 - 2012 סיפק המציע שירותי הדרכת עובדים ו/או פיתוח ארגוני ו/או ייעוץ ארגוני ל- 4 לקוחות לפחות המעסיקים לפחות 500 עובדים, במשך תקופה של שנה אחת לפחות לכל לקוח. 3. המציע מעסיק במועד הגשת ההצעה לפחות 6 עובדים מקצועיים במשרה מלאה במתן שירותי הדרכה ופיתוח ארגוני. 4. המציע הינו בעל אישור בר תוקף, נכון למועד הגשת ההצעה, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ז- 1976, המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק. 5. על המועמד לצרף תצהירים חתומים ומאומתים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ז- 1976, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספחים 3 ו-4. אם המועמד הינו תאגיד, יחתום על התצהירים אחד ממורשי החתימה במציע. מובהר בזאת כי לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף. - את מסמכים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il , בלשונית "מכרזים" "מכרזי רכש" שבתחתית העמוד - לקבלת פרטים נוספים - יש לפנות מר אוזן פנחס, בדוא"ל: pinhas_ozan@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872906). - הגשת ההצעות תהיה עד ל-13.6.2017 לתיבת דוא"ל: Mailbox_locked@postil.com
הערות:הועלו תשובות לשאלות בנושא המאגר (12/6/17)
איש קשר:מר אוזן פנחס, בדוא"ל: pinhas_ozan@postil.com
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: הקמת מאגר ספקים יעוץ ופיתוח אירגוני.pdf
טפסי עדכונים: שות מאגר יועצי ארגוני ופיתוח ארגוני 6-2017.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר