שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 133032 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקה והתקנה של יחי' קירור מים (צ'ילר) לבית הדואר בבאר שבע

תאריך הזנה:25/05/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
20/06/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע רשום בפנקס הקבלנים, בקבוצת סיווג ב' (1) לפחות, ענף מתקני מיזוג אוויר (170), בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988 ובידו רישיון תקף. 2. המציע מעסיק לפחות 2 מהנדסים ו/או טכנאים ו/או הנדסאים הרשומים בפנקס המהנדסים/הטכנאים וההנדסאים שמנהל משרד התמ"ת, שכל אחד מהם בעל ניסיון של 2 שנים ב-2 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתחום מערכות מיזוג אויר מרכזיות. 3. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ב- 7.6.2017 בשעה 11:00 בכניסה לבית הדואר, רח' יצחק רגר 9 באר שבע. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:בתאריך 11.6.17 הועלה לאתר אקסל מעודכן המחייב את מגיש ההצעה.כמןו כן הועלה פרוטוקול כנס ספקים המחייב את מגיש ההצעה גם כן.
איש קשר:עמיר קטריוס בדוא"ל: amirk@postil.com
ענף:מיזוג אויר
טפסי המכרז: מכרז 133032.pdf ו  מפרט טכני 133032.pdf ו  שרטוט 133032.pdf ו  תוכנית 133032.dwg
טפסי עדכונים: אקסל.xlsx  פרוטוקול כנס ספקים.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר