שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 132644 הדפס   חזור >>
נושא:

רכישת ותחזוקת שרתי HPE

תאריך הזנה:25/05/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
20/06/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
200,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים באופן מצטבר בכל דרישות הסף הבאות: 1. המציע הינו אחד מאלה: 1.1. יצרן השרתים המוצעים או הנציג הרשמי של היצרן בישראל (בסעיף זה - "היצרן"); 1.2. מפיץ מורשה בישראל ברמת Tear 1 של שרתי HPE וציוד נלווה, מטעם היצרן. 2. (אם המציע אינו יצרן השרתים) למציע אישור יצרן בתוקף: HPE Platinum Converged Infrastructure Specialist או HPE Gold Server Specialist. 3. למציע מרכז שירות לתחזוקת שרתים וציוד נלווה מתוצרת HPE. 4. המציע מעסיק לפחות 10 טכנאי שירות מוסמכים על ידי HPE (הסמכות בסיסיות והסמכת qualification ) למתן שירותי תחזוקה לשרתים ולציוד נלווה מתוצרת HPE. 5. במהלך שנת 2016 סיפק המציע שירותי תחזוקה ל- 200 שרתי להב לפחות. 6. ההצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף. 7. על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף שבסעיף זה לעיל, חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע, לרבות חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:מסמכי המכרז יועלו בהקדם
איש קשר:
ענף:אינטרנט; מחשוב/ ענא; תקשורת
טפסי המכרז: 132644 מפרט שרתים - נספח א לחוזה.pdf
טפסי עדכונים: מסמכי מכרז 132644 .pdf  חוזה 132644.pdf  132644.xls  132644.xls
טפסי תוספת: מכרז 132644 - שרתי HPE.msg  מכרז 12644 - שרתים- מענה לשאלות.pdf  מכרז 132644 - תצהיר עמידה בדרישות הסף ופרטי המציע.docx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר