שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 131852 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי הנדסה אזרחית בתחום הבינוי והשיפוץ

תאריך הזנה:20/04/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
16/05/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
15,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע 5 שנות ניסיון לפחות ב -5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי בדיקת תכניות, תכנון, תיאום וניהול של פרויקטים בתחום הבינוי /השיפוץ. 2. המציע מעסיק לפחות 3 מהנדסים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל במדור מבנים ו/או במדור ניהול הבניה. 3. המציע יציע לצורך מתן השירותים עובד אחד שהינו כמפורט להלן: 4. בעל רישיון מהנדס בתוקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל במדור מבנים ו/או במדור ניהול הבניה. 5. בעל ותק וניסיון של 3 שנים לפחות ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן שירותי הנדסה אזרחית. 6. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק שירותי תכנון וניהול ל- 5 פרויקטים של בניה/שיפוצים לפחות שכל אחד מהם הינו בהיקף של 700,000 ש"ח כולל מע"מ לפחות. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:1.1. שמוליק בכר, מנהל תחום בינוי, באמצעות דוא"ל:shmulikb@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8875029).
ענף:בניה / שיפוצים; יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: שרותי הנדסה אזרחית- 131852.zip
טפסי עדכונים: פרסום 17-17 בערבית.pdf
טפסי תוספת: 131852 מענה לשאלות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר