שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 130646 הדפס   חזור >>
נושא:

עבודות שיפוצים והנגשה ביחי' הדואר בירושלים, יו"ש והדרום

תאריך הזנה:22/03/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
04/04/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
13,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע רשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ובעל רישיון קבלן תקף בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט - 1969 בסיווג של א' (1) 131 לפחות או ג(1) 100 לפחות. מובהר בזאת, כי אם הוגשה הצעה בידי מספר מציעים, על כל אחד מהמציעים לעמוד בדרישות הסף שלעיל. אם אחד המציעים אינו עונה על הדרישות כאמור - תיפסל כל ההצעה. 2. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ביום 27.3.2017 בשעה 15:00 במשרדי תחום בינוי, רח' יפו 217 בירושלים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:הועלה פרוטוקול סיור קבלנים (29.3.2014
איש קשר:שמוליק בכר, מנהל מחלקת בינוי shmulikb@postil.com 054-2888790 עד ל-7 ימים מיום פרסום המכרז.
ענף:בניה / שיפוצים
טפסי המכרז: מכרז 130646.pdf ו  130646.zip
טפסי עדכונים: פרסום 14-17 בערבית.pdf  פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 130646.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר