שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 130556 הדפס   חזור >>
נושא:

שרותי תחזוקה, תיקונים, פחחות וצבע למכוניות פיאט דוקאטו באזורי המרכז ומפרץ חיפה

תאריך הזנה:15/03/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/03/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:.למציע רישיון/אישור תקף מאת משרד התחבורה להחזקת מפעל למכונאות רכב דיזל על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל - 1970. 3.1.2. למציע רישיון עסק תקף שניתן לו על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968, התקנות והצוים על פיו. 3.1.3. למציע יש את כל המכשור והציוד הייעודי הנדרש על פי דרישת היבואן ומלאי חלקי חילוף לטיפול בתוצרי כלי הרכב נשוא במכרז זה. 3.1.4. במוסך המציע לפחות 4 עמדות עבודה מקורות לביצוע עבודות מכונאות רכב. 3.1.5. המציע מעסיק לפחות 3 עובדים (כולל המנהלים המקצועיים) בתחום מכונאות רכב. 3.1.6. אם המציע יספק את גם שירותי פחחות הרכב והצבע בעצמו עליו לעמוד גם בכל אחת מהדרישות הנזכרות בסעיף זה להלן. אם המציע יספק את שירותי הפחחות והצבע, באמצעות קבלן משנה מטעמו חובה עליו לציין בהצעתו את פרטיו של קבלן המשנה (שם וכתובת) וחובה על קבלן המשנה לעמוד בכל דרישות הסף שלהלן: 3.1.6.1. בעל רישיון תקף ממשרד התחבורה להחזקת מפעל לתיקון מרכבים וצבעות רכב על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל - 1970. 3.1.6.2. בעל רישיון עסק תקף שניתן לו על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968, התקנות והצוים על פיו. 3.1.6.3. במוסך המציע/ קבלן המשנה יש לפחות 3 עמדות עבודה מקורות לפחחות וצבע. 3.1.6.4. מעסיק לפחות 3 עובדים (כולל המנהלים המקצועיים) בתחום תיקון מרכבים וצבעות רכב. 3.1.6.5. במוסך המציע/ קבלן המשנה יש חדר צביעה סגור שבו מותקנת מערכת לטיהור אויר (תנור). 3.1.6.6. במוסך המציע/ קבלן המשנה יש מכשיר מתיחה (AUTO-ROBOT). 3.2. מובהר בזאת כי ההצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף. 3.3. מובהר בזאת כי על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף שבסעיפים 3.1.1 עד 3.1.5 לעיל אולם הוא רשאי לעמוד בדרישות שבסעיף 3.1.6 באמצעות מוסך משנה מטעמו העומד בעצמו בכל הדרישות שבסעיף זה. חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע או מוסך המשנה של המציע כאמור, לרבות חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע או במוסך המשנה מטעם המציע. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:אילן בדיחי באמצעות דוא"ל: ilanb@postil.com (טלפון לבירור קבלת הדוא"ל: 076-8872745).
ענף:תחבורה; תחזוקה
טפסי המכרז: 130556.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר