שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 130962 הדפס   חזור >>
נושא:

הסעות עובדים למרכז הסחר המקוון במודיעין

תאריך הזנה:15/03/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
30/03/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. לרשות המציע ו/או בשליטתו ו/או בהפעלתו, נכון ליום הגשת ההצעה, לפחות 10 כלי רכב המשמשים להסעת נוסעים כשכל אחד מהם מיועד להסעת 30 נוסעים לפחות (מלבד הנהג) ומשנת ייצור 2012 לפחות. 2. לכלי הרכב כאמור בסעיף 1 רישיונות תקפים כנדרש בתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 ו/או על פי כל דין. 3. למציע רישיון תקף למשרד להסעות מטעם המפקח על התעבורה בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985. 4. המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה תקף על פי תקנות התעבורה. 5. למציע רישיון עסק תקף למתן שירותי הסעות בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013. 6. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי הסעות ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:שימו לב: הועלה לאת רקובץ שאלות תשובת מספר 1 וקובץ עדכונים מספר 2 המחייב את מגיש ההצעה. כמו כן,המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-30/3/2017 בשעה 12:00
איש קשר:גדי טולדנו, מ"מ מנהל רכב ותחבורה, רח' יפו 217, ירושלים, בדוא"ל: gadit@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872840).
ענף:הסעות/ הובלות / סבלות
טפסי המכרז: 130962.pdf ו  130962 חוזה.pdf ו  130962.xls
טפסי עדכונים: קובץ שאלות /תשובות 1  קובץ עדכונים מספר 2
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר