שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 129527 הדפס   חזור >>
נושא:

שרותי פיקוח על שיפוצים ועבודות הנגשה ביחידות הדואר ביהודה ושומרון ובת"א וחיפה

תאריך הזנה:02/03/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/03/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: אם המציע הוא תאגיד: המציע מעסיק עובד אחד לפחות שהינו: 1.1.1 בעל רישיון מהנדס בתוקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור מבנים או במדור ניהול הבניה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 שלו ניסיון של 2 (שתי) שנים לפחות בניהול ופיקוח הנדסי. או 1.1.2 הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים המוסמכים בתחום הנדסה אזרחית (בניה) בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול ופיקוח הנדסי. אם המציע אינו תאגיד: 1.1.3 המציע בעל רישיון מהנדס בתוף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור מבנים או במדור ניהול הבניה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958. 1.2 למציע ותק וניסיון של 3 שנים ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בניהול ופיקוח הנדסי. 1.3 למציע או מי מטעמו תעודת מקצוע מורשה נגישות מתו"ס מאת האגף להכשרה מקצועית. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז כנס מציעים שיערך ב- 8.3.2017 בשעה 10:00 במשרדי תחום בינוי יהודה המכבי 2 בקרית אונו אין חובת השתתפות
הערות:שימו לב: פורסמו הבהרות נוספות (14.3.17)
איש קשר:שמוליק בכר ,מנהל מחלקת בינוי shmulikb@postil.com 054/2888790
ענף:בניה / שיפוצים
טפסי המכרז: חוזה 129527.pdf ו  מכרז 129527.pdf ו  הבהרות למכרז מספר 129527.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 12-17 בערבית אזלצ.pdf  הבהרות למכרז מספר 14.3.17 129527.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר