שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 129356 הדפס   חזור >>
נושא:

הקמת מאגר "מפקחים רשומים" לניהול ופיקוח הנדסי על עבודות בניה ושיפוצים

תאריך הזנה:02/02/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
21/02/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1.1.1 אם המציע הוא תאגיד המציע מעסיק שני עובדים לפחות העונים לדרישות שלהלן: 1.1.1.1 עובד אחד לפחות בעל רישיון מהנדס בתוקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור מבנים או במדור ניהול הבניה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958 שלו ניסיון של שנתיים לפחות בניהול ופיקוח הנדסי. 1.1.1.2 עובד אחד לפחות שהינו הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים המוסמכים בתחום הנדסה אזרחית (בניה) בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול ופיקוח הנדסי. 1.1.1.3 לחילופין, המציע מעסיק שני עובדים העונים על הדרישות שבסעיף 3.1.1.1 לעיל. 1.1.2 אם המציע אינו תאגיד: 1.1.2.1 המציע בעל רישיון מהנדס בתוקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור מבנים או במדור ניהול הבניה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958. 1.1.2.2 המציע מעסיק עובד אחד לפחות שהינו: 1.1.2.2.1 בעל רישיון מהנדס בתוקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור מבנים או במדור ניהול הבניה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958 ובעל ניסיון של 2 (שתי) שנים לפחות בניהול ופיקוח הנדסי. או 1.1.2.2.2 הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים המוסמכים בתחום הנדסה אזרחית (בניה) ובעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול ופיקוח הנדסי. 1.1.3 למציע ותק וניסיון של 5 שנים ב- השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בניהול ופיקוח הנדסי. 1.1.4 בכל אחת מן השנים 2014, 2015 ו- 2016 ביצע המציע ניהול ופיקוח על 2 עבודות בניה ו/או שיפוצים לפחות, כאשר ההיקף הכספי של כל אחת מעבודות הבניה ו/או השיפוצים היה 1 מיליון ש"ח לפחות (כולל מע"מ). 1.2 לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים. 1.3 על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף דלעיל. חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע, לרבות חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע.
הערות:
איש קשר:
ענף:בניה / שיפוצים; יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מכרז מפקחים 129356.pdf ו  חוזה מפקחים 129356.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 8-17 בערבית.pdf  129356 - הקמת מאגר מפקחים רשומים לניהול ופיקוח הנדסי על עבודות בנייה ושיפוצים - חברת דואר ישראל בעמ.msg
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר