שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 128917 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי יעוץ לדוברות וליחסי ציבור

תאריך הזנה:22/01/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/02/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:5.1. הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף המפורטות להלן: 5.1.1. למציע ותק וניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן שירותי ייעוץ בתחום יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי תקשורתי. 5.1.2. המציע מעסיק לפחות 8 עובדים בעלי ניסיון מקצועי במתן שירותי ייעוץ בתחום יחסי הציבור /ייעוץ אסטרטגי תקשורתי (לא כולל עובדי מנהלה ומזכירות). 5.1.3. המציע יציע בהצעתו 2 יועצים לפחות, אשר יספקו את השירותים בפועל, העומדים בתנאים הבאים: 5.1.3.1. לפחות אחד מן היועצים המוצעים הינו שותף במציע (אם המציע הוא שותפות) או מנהל כללי במציע. 5.1.3.2. ליועץ השני המוצע (ראש הצוות המוצע למתן השירותים) ניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי יחסי ציבור ויעוץ אסטרטגי תקשורתי. 5.1.3.3. לראש הצוות המוצע למתן השירותים (כאמור בסעיף 5.1.3.2. לעיל) תואר אקדמי מוכר, ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לחילופין בעל תואר אקדמי ממוסד בחו"ל שהוערך כשקול לתואר אקדמי ממוסד בישראל על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך. 5.1.4. למציע היה מחזור כספי שנתי בהיקף של לפחות 1 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) בכל אחת מן השנים 2014 ו- 2015. 5.1.5. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע שירותי ייעוץ בתחום יחסי הציבור ל-3גופים לפחות בהיקף של 200,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ) לכל אחד מן הגופים. 5.2. מובהר בזאת כי ההצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף. 5.3. מובהר בזאת כי על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף שבסעיף 5.1 לעיל. חברת הדואר לא תייחס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע, לרבות חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע.
הערות:
איש קשר:
ענף:יועצים / מחקרים; פרסום / שיווק
טפסי המכרז: מסמכי מכרז ו  חוזה ו  שאלות ותשובות למכרז יחסי ציבור128917.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 6-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר