שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 128841 הדפס   חזור >>
נושא:

ביטוח צי הרכב של חברת הדואר

תאריך הזנה:16/01/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/02/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
250,000 ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1.1. בעלי רישיון מבטח ישראלי על פי סעיף 15(א)(1) לחוק שירותים פיננסים (הפיקוח על עסקי ביטוח), התשמ"א - 1981 לענף ביטוחי רכב. 1.2. המציע מקיים, נכון לתאריך 31.12.2016, את כל הדרישות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי הוראות הפיקוח על עסקי הביטוח בכל הקשור להלימת הון. לסוכני ביטוח מורשים: 1.2.1. רישיון סוכן ביטוח בר תוקף בענף ביטוחי הרכב. 1.2.2. למציע היה רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוחי הרכב במהלך כל 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 1.2.3. תיק ביטוח כלי רכב בהיקף פרמיות בסך 7 מיליון ש"ח לפחות בשנת הכספים 2016. 1.2.4. ניסיון בטיפול בשני ארגונים להם צי רכב של לפחות 500 כלי רכב לכל אחד במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 1.2.5. הצעתו מוגשת בשם חברת ביטוח המקיימת את התנאים המפורטים בסעיפים 1.1-1.2 לעיל.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 14.2.17
איש קשר:אשר סימן טוב באמצעות דוא"ל: ashers@postil.com
ענף:תחבורה
טפסי המכרז: נסיון תביעות מפורט.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 4-17 בערבית.pdf
טפסי תוספת: 128841.xlsx  עותק של רשימת כלי רכב.xlsx  ריכוז תביעות מעודכן.pdf  128841 מעודכן.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר