שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 128492 הדפס   חזור >>
נושא:

הכנת תכנית אסטרטגית לחברת דואר ישראל

תאריך הזנה:05/01/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
31/01/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
200,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:5.1.1. למציע ניסיון של 5 (חמש) שנים לפחות ב-5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ בתחום הכנת תכניות אסטרטגיות ו/או בניית תכניות עסקיות ו/או פיתוח אסטרטגיה עסקית וכן בביצוע שינויים במבנים ארגוניים עבור חברות ממשלתיות ו/או חברות עסקיות ו/או חברות/מנהלי דואר בעולם. 5.1.2. במהלך 7 (שבע) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביצע המציע לפחות 7 (שבע) פרויקטים של תכנון וייעוץ אסטרטגי עסקי ו/או תכנון שינוי מבנה ארגוני בהיקף של 1,500 (אלף וחמש מאות) שעות לפחות לכל פרויקט, מתוכם לפחות 3 (שלושה) פרויקטים של תכנון וייעוץ אסטרטגי עסקי בעבור חברות דואר/מנהלי דואר בחו"ל ולפחות 2 (שני) פרויקטים בתחום שינוי במבנה הארגוני בעבור חברות עסקיות בישראל ו/או חברות דואר/מנהלי דואר בחו"ל. 5.1.3. המציע מעסיק בישראל לפחות 15 (חמישה עשר) עובדים בתחומים המקצועיים נשוא מכרז זה (לא כולל עובדי מנהלה ומזכירות). 5.1.4. המציע יציע לצורך מתן השירותים מנהל פרויקט וצוות פרויקט שמקום מושבו הקבוע הינו בישראל. מובהר כי לא נדרש שמקום מושבו/ם של מומחה/י התוכן המוצע/ים יהיה בישראל. 5.1.5. על מנהל הפרויקט המוצע להיות בעל ותק וניסיון של 7 (שבע) שנים לפחות ב-7 (שבע) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן שירותי ייעוץ בתחום גיבוש תכניות אסטרטגיות ו/או בניית תכניות עסקיות ו/או פיתוח אסטרטגיה עסקית וכן בביצוע שינויים במבנים ארגוניים. 5.1.6. בנוסף על מנהל הפרויקט האמור, יציע המציע לצורך מתן השירותים לפחות 3 (שלושה) אנשי צוות מקרב העובדים המנויים בסעיף 5.1.3 לעיל. על כל חבר צוות להיות בעל ותק וניסיון של 3 (שלוש) שנים לפחות ב- 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ בתחום גיבוש תכניות אסטרטגיות ו/או בניית תכניות עסקיות ו/או פיתוח אסטרטגיה עסקית ו/או פיתוח עסקי ו/או בביצוע שינויים במבנים ארגוניים. 5.2. מובהר בזאת כי ההצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים. 5.3. מובהר בזאת כי על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף לעיל. חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע, לרבות חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע. 5.4. למרות האמור בסעיף 5.3 לעיל מובהר כי: 5.4.1. בדרישות הסף שבסעיפים 5.1.1 ו- 5.1.2 לעיל רשאי המציע לעמוד גם באמצעות חברה אם או חברה בת, כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968. 5.4.2. בדרישת הסף שבסעיף 5.1.2 לעיל רשאי המציע לעמוד גם באמצעות קבלן משנה מחו"ל מטעמו (שיסייע לו בביצוע השירותים נשוא המכרז). מציע המבקש לעמוד בדרישת הסף שבסעיף 5.1.2 באמצעות קבלן משנה מחו"ל כאמור מתחייב כי מעורבות קבלן המשנה בביצוע השירותים לא תפחת מ- 20% מהיקף הפרויקט. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:הגב' רלי מלאך אטיאס באמצעות דוא"ל: relim@postil.com ו-dani_botvin@postil.com (יש לשלוח את הפניה לשתי הכתובות המפורטות - טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 050-4551512).
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מכרז אסטרטגיה 128492.pdf ו  חוזה יעוץ אסטרטגי.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 2-17 בערבית.pdf  שאלות ותשובות למכרז 128492.pdf  שאלות הבהרה - סבב שני.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר