שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 127428 הדפס   חזור >>
נושא:

תחזוקה ותיקונים למע' מיזוג אויר מרכזיות ולמזגנים באזור ירושלים

תאריך הזנה:03/01/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/01/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
30,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. המציע רשום בפנקס הקבלנים, בקבוצת סיווג ב' (1) לפחות, ענף מתקני מיזוג אוויר (170), בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988 ובידו רישיון תקף. 2. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה סיפק המציע שירותי תחזוקה ל- 3 מערכות מיזוג מרכזיות לפחות, שכל אחת מהן כוללת לפחות יחידת קירור מים אחת בתפוקה של 200 טון קירור לפחות. 3. המציע מפעיל/מנהל סניף למתן שירותים למתקני מיזוג אויר בעיר ירושלים או עד לרדיוס של 50 ק"מ מהעיר ירושלים. "סניף" בסעיף זה משמעו מרכז הכולל מוקד שרות וכן מחסן לחלקי חילוף וחומרים מתכלים. 4. המציע מעסיק בסניף שבאזור ירושלים כאמור בסעיף 3, לפחות 2 עובדים שהם מהנדסים או טכנאים או הנדסאים, הרשומים בפנקס המהנדסים או בפנקס הטכנאים וההנדסאים שמנהל משרד הכלכלה, כאשר לכל אחד מהם ניסיון של 5 שנים לפחות ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בתחום מערכות מיזוג אויר מרכזיות. 5. המציע עומד בדרישות תקן ISO 9001 מהדורת שנת 2008 ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ. 6. השתתפות חובה בסיור מציעים שיתקיים ב-9.1.2017 בשעה 11:00 בכניסה הראשית (לובי) בבניין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 ירושלים, וימשיך מייד אח"כ למרכז המיון ברח' שטנר 2 בגבעת שאול בירושלים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:עמיר קטריוס, המהנדס הראשי, באמצעות דוא"ל: amirk@postil.com (יש לברר קבלת הדוא"ל בטלפון: 03-6303276).
ענף:מיזוג אויר
טפסי המכרז: מכרז 127428.pdf ו  127428.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום 1-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר