שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' מאגר רופאים הדפס   חזור >>
נושא:

הקמת מאגר רופאים תעסוקתיים

תאריך הזנה:01/01/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
08/01/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע בעצמו או רופא העובד בשירותיו הינו בעל רשיון ישראלי תקף לעסוק ברפואה. 2. למציע בעצמו או לרופא העובד בשירותיו תואר מומחה בבריאות הציבור או ברפואה תעסוקתית או פנימית שניתן 3 שנים לפחות לפני המועד האחרון להגשת הצעות לפניה זו. 3. למציע בעצמו או לרופא העובד בשירותיו ניסיון מוכח של 3 (שלוש) שנים לפחות במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לפניה זו, במתן שירותי רפואה תעסוקתית לפחות ל-3 ארגונים ו/או חברות המעסיקות 100 עובדים לפחות. 4. למציע אישור תקף לניהול חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו 1976. 5. המציע הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ. 6. עליו להתחייב לעמוד בדרישות כל דין לרבות חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987 ולמלא אחר הוראות דיני העבודה והתנאים לעסקה עם גוף ציבורי, לרבות: תצהיר חתום בכתב לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 , מאושר על ידי עורך דין- הרצ"ב כנספח 1. 7. התחייבות חתומה בכתב של הספק לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים, שיועסקו על ידו וכן שלא להעסיק עובדים זרים בניגוד לחוק - הרצ"ב כנספח 2. 8. הצהרת הספק כי אין בהתקשרות עימו משום ניגוד עניינים וחתם על הצהרת "היעדר ניגוד עניינים" - הרצ"ב כנספח 3. 9. בתחומים בהן נדרש ע"פ חוקי מדינת ישראל רישיון לעסוק בתחום (כגון רישיון רופא, עו"ד, שמאי, יועץ מס וכד' ), יש לצרף רישיון בתוקף.
הערות:שימו לב. הגשה במיל בוקס
איש קשר:
ענף:כללי; יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: פניה להיכלל במאגר רופאים תעסוקתיים 11-2016.docx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר