שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 127480 הדפס   חזור >>
נושא:

הקמת מאגר ספקים רשומים לתכנון אדריכלי ופיקוח עליון

תאריך הזנה:15/12/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
17/01/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
15,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. אם המציע הוא תאגיד: המציע מעסיק 2 עובדים לפחות הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958 ובעלי רישיון אדריכל רישוי בתוקף שלכל אחד מהם ותק וניסיון של 2 שנים לפחות בתכנון אדריכלי. אם המציע אינו תאגיד: המציע רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958, ובעל רישיון אדריכל רישוי בתוקף והוא מעסיק עובד אחד לפחות הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958 ובעל רישיון אדריכל רישוי בתוקף אשר לו ותק וניסיון של 2 (שתי) שנים לפחות בתכנון אדריכלי. 2. למציע ותק וניסיון של 5 שנים ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתכנון אדריכלי ופיקוח עליון על עבודות בניה ו/או שיפוצים. 3. בכל אחת מן השנים 2014, 2015 ו- 2016 ביצע המציע תכנון של לפחות 2 עבודות בניה ו/או שיפוצים, כאשר ההיקף הכספי של כל אחת מעבודות הבניה ו/או השיפוצים היה 1 מיליון ש"ח לפחות (כולל מע"מ). כנס מציעים שאינו חובה יתקיים ב-26.12.2016 בשעה 11:00 במשרדי תחום בינוי, רח' יהודה המכבי 2 בקרית אונו.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-17.1.2017. שימו לב: הועלה עידכון שאלות ותשובות.
איש קשר:
ענף:הנדסה / אדריכלות
טפסי המכרז: פרסום בערבית 50-16.pdf ו  מכרז 127480.pdf
טפסי עדכונים: שאלות ותשובות למאגר אדריכלים.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר