שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 124176 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי מרכז ניטור אבטחת מידע [SOC]

תאריך הזנה:07/11/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
20/12/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
1,000 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
75,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, מספק המציע שירותי הפעלת מוקד SOC ל- 2 גופים לפחות בישראל שהם: תאגידים בנקאיים בישראל (כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א - 1981) ו/או גופים פיננסיים בישראל (כהגדרת מונח זה בחוק בנק ישראל, תש"ע - 2010) ו/או לבורסה לניירות ערך ו/או לגופים הפועלים ב- 3 אתרים נפרדים לפחות ומעסיקים לפחות 400 עובדים. 2. המציע מעסיק לפחות 8 עובדים מקצועיים בתפקידי ניטור, ניהול ותחקור אירועי אבטחת מידע. 3. המציע יציע לצורך מתן השירותים צוות אשר לא יפחת מ- 6 עובדים ויהיה מורכב מבעלי התפקידים כדלהלן: 3.1. מנהל מערך SOC העונה לדרישות הבאות: 3.1.1. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום אבטחת המידע. 3.1.2. בעל ניסיון של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בניהול מערך SOC. 3.1.3. מוסמך בהסמכה אחת לפחות מן ההסמכות הבאות: CISSP, CISA, CEH, CISM, CCIE, CCSE. 3.2. לפחות 2 עובדים מומחים שכל אחד מהם הינו בעל ניסיון מעשי של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתחומי אבטחת המידע. 3.3. לפחות 3 עובדים מקצועיים המועסקים בתחום הניטור, ניהול וניתוח אירועי אבטחת מידע אשר אחד מהם לפחות הינו בעל ניסיון מעשי של 2 שנים לפחות במהלך 2 השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בתחזוקה של מערכת SIEM. 4. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ביום 15.11.2016 בשעה 13:00 בכניסה הראשית (לובי) בבית המיון, דרך ההגנה 137 ת"א. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:לתשומת ליבכם המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 20.12.16
איש קשר:
ענף:מחשוב/ ענא; תוכנה; תקשורת
טפסי המכרז: מכרז 124176.pdf ו  חוזה 124176.pdf ו  מכרז 124176 - מפל ניקוד האיכות.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 46-16 בערבית.PDF  124176.xlsx
טפסי תוספת: מכרז 124176 - שירותי ניטור אבטחת מידע SOC - מענה לשאלות 2.pdf  124176 מעודכן.xlsx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר