שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 124186 הדפס   חזור >>
נושא:

תחזוקה ותיקונים של מערכות מיזוג אויר מרכזיות ביחידות הדואר

תאריך הזנה:09/10/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
08/11/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
500 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע רשום בפנקס הקבלנים, בקבוצת סיווג ב' (1) לפחות, ענף מתקני מיזוג אוויר (170), בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988 ובידו רישיון תקף. 2. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה סיפק המציע שירותי תחזוקה ל- 3 חברות לפחות, להן פריסת אתרים של לפחות 10 אתרים כ"א , כשלכל חברה לפחות- 3 אתרים בהן פועלות מערכות מיזוג מרכזיות, שכל אחת מהן כוללת לפחות יחידת קירור מים אחת בתפוקה של 200 טון קירור לפחות. 3. המציע מפעיל/מנהל סניף למתן שירותים למתקני מיזוג אויר באזור המרכז וזאת כאשר: (1) הגדרת "איזור המרכז" – העיר תל אביב וסביבותיה עד לרדיוס של 50 ק"מ מהעיר תל אביב. (2) הגדרת "סניף" משמעותו מרכז הכולל מוקד שרות וכן מחסן חלקי חילוף וחומרים מתכלים. 4. המציע מעסיק בסניף שבאזור המרכז, לפחות 2 עובדים שהם מהנדסים או טכנאים או הנדסאים, הרשומים בפנקס המהנדסים או בפנקס הטכנאים וההנדסאים שמנהל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, כשלכל אחד מהם ניסיון של 5 שנים לפחות ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בתחום מערכות מיזוג אויר מרכזיות. 5. המציע עומד בדרישות תקן ISO 9001 מהדורת שנת 2000 או 2008 ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ. 6. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ביום 26.10.2016 בשעה 10:30 בכניסה הראשית (לובי) בבית המיון, דרך ההגנה 137 בת"א במכרז יתקיים הליך תחרותי נוסף כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:פרוטוקול כנס המציעים פורסם כאן. נא שימת ליבכם (31.10.16)
איש קשר:קטריוס עמיר המהנדס הראשי, בפקס': 03-6303286 או בדוא"ל: amirk@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הפקס' או הדוא"ל: 03-6303276.
ענף:מיזוג אויר
טפסי המכרז: מכרז 124186.pdf
טפסי עדכונים: פרסום בערבית 44-16.pdf  פרוטוקול כנס מציעים למכרז מיזוג אויר 124186.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר