שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' מאגר ספקים הדפס   חזור >>
נושא:

הקמת מאגר ספקים - חברות בקרת מדיה

תאריך הזנה:12/09/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
05/10/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:חברת דואר ישראל, הינה חברה ממשלתית הכפופה להוראות חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה - 1975 ולהוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992 ותקנותיו ולפיכך, פועלת החברה בהתאם להוראות החוק לעניין ניהול הליכי הרכש, החברה מנהלת מאגר ספקים לצורך מקרים בהם החברה רשאית, על פי דין, להתקשר עם ספק מתוך רשימת מציעים במסגרת פנייה תחרותית לקבלת הצעות. במטרה לבנות מאגר הספקים, מזמינה חברת הדואר, יועצים וחברות בתחום המפורט להלן, להציע מועמדותם ולהיכלל במאגר כאמור: על מנת להגיש מועמדות לרישום במאגר הספקים של החברה, יש למלא את הבקשה לרישום ספק ולצרף את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס ולשלוח למייל : Mailbox_locked@postil.com . העיסוקים/התחומים הנדרשים: חברות בקרת מדיה חברת הדואר תבחן את הבקשות שהוגשו, וספקים אשר יעמדו בדרישות הסף כמפורט להלן וימצאו מתאימים ע"י החברה, ירשמו במאגר ויקבלו הודעה על כך בכתובת הדוא"ל אשר נרשמה בטופס. החברה שומרת לעצמה לערוך כל בדיקה נדרשת אודות המבקשים להיכלל במאגר הספקים, לרבות ביחס לעברם וניסיונם. כן תהיה רשאית החברה לבקש מהמבקשים כל פרט/הסבר נדרש נוסף. הזמנה זו להגיש בקשות להיכלל במאגר הספקים אינה מהווה מכרז ו/או הזמנה להציע הצעות. אין בהקמת מאגר הספקים משום התחייבות כלשהי של החברה לבצע פנייה לקבלת הצעות מחיר לרכישת איזה מהשירותים בכלל ו/או בכמות מסוימת. חברת הדואר שומרת לעצמה את האפשרות לחדש את המאגר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. א. תנאי סף להצטרפות למאגר: (יש לעמוד בכל תנאי הסף במצטבר): 1. ניסיון – על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בפעילות הרלוונטית, לרבות: ייעוץ בבניית אסטרטגיה פרסומית ובקביעת יעדי פרסום, תכנון וליווי מלאים של פעילות פרסומית, ובקרת מדיה של תקציבי פרסום שנתיים, על פי נתוני "יפעת בקרת פרסום". 2. לקוחות - עם לקוחות המציע נמנים 10 לקוחות לפחות בעלי תקציב פרסום שנתי בהיקף של 5 מ' ₪ לפחות, להם ניתנו שירותי בקרת מדיה מלאים ע"י המציע, במשך 3 השנים האחרונות, על פי נתוני "יפעת בקרת פרסום". 3. אי תלות – החברה אינה בעלים ואינה קשורה בחברת מדיה מכל סוג שהוא, ואינה בעלת שטחי פרסום בערוצי המדיה השונים; היא אינה בעלים ואינה קשורה במשרד פרסום כלשהו; והיא אינה רוכשת מדיה או מפרסמת במדיה, במישרין או בעקיפין. 4. כלים – לחברה רישיון / הסכם שימוש תקף לכל התוכנות הנדרשות לביצוע בקרת מדיה (People Meter , יפעת בקרת פרסום, TGI וכד'). ב. למציע אישור תקף לניהול חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו - 1976. ג. המציע הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ. ד. על המציע להתחייב לעמוד בדרישות כל דין לרבות חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 ולמלא אחר הוראות דיני העבודה והתנאים לעסקה עם גוף ציבורי, לרבות: תצהיר חתום בכתב לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 - מאושר על ידי עורך דין- הרצ"ב כנספח 1. ה. התחייבות חתומה בכתב של הספק לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים, שיועסקו על ידו וכן שלא להעסיק עובדים זרים בניגוד לחוק - הרצ"ב כנספח 2. ו. הצהרת הספק כי אין בהתקשרות עימו משום ניגוד עניינים וחתם על הצהרת "היעדר ניגוד עניינים" - הרצ"ב כנספח 3. ז. מבקש שהוא או בקשתו לא יעמדו בתנאים כאמור לעיל בקשתו תיפסל!!
הערות:
איש קשר:מיכאל רוט michaelr@postil.com
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מסמכי פרסום מאגר חברות בקרת מדיה - 2016 (2).pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר