שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 123261 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי גניזה (מכרז דו שלבי)

תאריך הזנה:30/08/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
20/09/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
500 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי גניזה ואחסנת מסמכים. 2. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי גניזה ללקוח אחד לפחות בהיקף של 60,000 מכלים לפחות. 3. במועד הגשת ההצעה יש במתקן הגניזה שמפעיל המציע שטחים פנויים המספיקים לאחסון של 60,000 מכלים לפחות. 4. למתקן הגניזה שמפעיל המציע רישיון עסק תקף לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג - 2013 על פי קבוצה 6, פריט 6.1 - מקום המיועד לאחסנה. 5. למתקן הגניזה שמפעיל המציע ניתן אישור תקף מאת רשות הכיבוי. 6. למערכת החשמל במתקן הגניזה שמפעיל המציע ניתן אישור מאת מהנדס בטיחות מורשה, אשר הונפק בין השנים 2015 עד 2016. 7. למערכת המידוף במתקן הגניזה שמפעיל המציע ניתן אישור של מהנדס בטיחות מורשה, אשר הונפק בין השנים 2015 עד 2016. 8. לעומסים על רצפת מתקן הגניזה ניתן אישור מאת מהנדס קונסטרוקציה, אשר הונפק בין השנים 2015 עד 2016. במכרז יתקיים הליך תחרותי נוסף כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:לתשומת לבכם - המועד האחרון להגשת שאלות תוקן. המועד האחרון החדש להגשת שאלות עד 6.9.2016 כולל.בתאריך 13.9.2016 הועלו 3 קבצי שאלות /תשובות המחייבים את מגיש ההצעה.
איש קשר:אליהו גבאי, מנהל מחלקת רשומות וציוד, בדוא"ל: elig@postil.com (יש לברר הגעת הדוא"ל בטל' 076-8872541).
ענף:אחסון / גניזה
טפסי המכרז: מכרז גניזה 123261 נספח מחיר.xls ו  מכרז גניזה מתוקן 123261.pdf
טפסי תוספת:  קובץ שאלות תשובות  קובץ שאלות תשובות בעניין ביטוח וסעיפי אחריות
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר