שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 123344 הדפס   חזור >>
נושא:

אופטימיזציה של היסעים - מכרז מעודכן

תאריך הזנה:30/08/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
08/11/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
1,000 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
200,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1.המציע הוא יצרן המערכת המוצעת או מורשה/מוסמך על ידי יצרן המערכת המוצעת להעניק בה רישיונות שימוש וליישם אותה בישראל. 2. היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת מן השנים 2014 ו- 2015, לא פחת מסכום של 2,000,000 (שני מיליון) ש"ח (כולל מע"מ) בשנה. 3. במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע, יישם ותחזק מערכת אופטימיזציה בעבור 3 (שלושה) לקוחות לפחות, כאשר לפחות אחת המערכות מבצעת אופטימיזציה וניהול של 50 (חמישים) כלי רכב לפחות, אשר מסלוליהם מתוכננים/מנוהלים באמצעות המערכת שסופקה. 4. המציע יציע מנהל פרויקט לניהול הפרויקט (שישמש בתפקיד לפחות עד לתום תקופת האחריות למערכת). על מנהל הפרויקט המוצע להיות בעל ניסיון בתפקיד מנהל פרויקט ו/או מוביל צוות בפרויקט אחד לפחות בו יושמה וסופקה מערכת מחשוב לניהול ותכנון מסלולים, במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. במכרז זה ינוהל מו"מ.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 8.11.16.
איש קשר:נעמי יוגב nomi_yogev@postil.com
ענף:יועצים / מחקרים; תוכנה
טפסי המכרז: 123344.xlsx ו  עותק של דרישות מפורטות חברת הדואר.xlsx ו  חוזה מערכת אופטימיזציה .pdf
טפסי עדכונים: מכרז 123344 -מפרט.pdf  מכרז 123344 - מענה לשאלות.pdf
טפסי תוספת: מכרז 123344 - מעודכן ליום 6.10.2016.pdf  מכרז 123344 - נספח 0.15.3.pdf  פרסום בערבית 44-16.pdf  העדפת תוצרת הארץ.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר