שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 122283 הדפס   חזור >>
נושא:

מתן שירותי שינוע, הובלה, טעינה ופריקה של אמצעי היטס

תאריך הזנה:16/08/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
20/09/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
500 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
120,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. (מתוקן) ברשות המציע ו/או בשליטתו ו/או בהפעלתו, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, לפחות 4 גוררים (משא תומך 2x4) ולפחות 4 נגררים סגורים בגובה שלא יפחת מ-2.60 מטר, ו-2 נגררים סגורים להובלת מטען מיוחד/חריג בגובה שלא יפחת מ-3.00 מטר. המשקל הכולל של גורר (משא תומך) אחד ונגרר סגור אחד יהיה 43 טון. " 2. במהלך 2 (שנתיים) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה סיפק המציע שירותי שינוע, הובלה, טעינה ופריקה ל- 2 (שני) לקוחות לפחות באמצעות 2 גוררים (משא תומך) ו-3 נגררים סגורים לפחות. 3. למציע רישיון מוביל להובלת מטען בתוקף. 4. המציע מעסיק, נכון ליום הגשת ההצעה, לפחות 4 (ארבעה) נהגים בעלי רישיונות לנהיגה בגורר (משא תומך) ונגרר שישמשו לביצוע השירותים. 5. ההצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 20.9.16. מי שכבר שילם עבור ההשתתפות - אינו חייב בתשלום נוסף. מי שהגיש הצעה לתיבה - מוזמן לקחתה מאיתנו בתיאום.
איש קשר:גדי טולדנו, מ"מ מנהל רכב ותחבורה באמצעות דוא"ל: GADIT@POSTIL.COM.
ענף:כללי; הסעות/ הובלות / סבלות
טפסי המכרז: 122283 מעודכן.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר