שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 122597 הדפס   חזור >>
נושא:

מערכת שליחים ופלטפורמה בענן לפיתוח והפעלת ישומי CRM ומערכות תפעול

תאריך הזנה:01/08/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
10/10/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
2,000 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
500,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מעסיק המציע לפחות 30 עובדים (במסגרת יחסי עובד-מעביד) שהם בעלי מקצוע בתחומי יישום ופיתוח מערכות מידע בענן. 2. במהלך השנים 2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז פיתח ויישם המציע מערכות מחשוב מבוססות CRM על גבי הפלטפורמה המוצעת בהצעתו למכרז, עבור 3 לקוחות לפחות, כאשר: 2.1. כל מערכת מחשוב נמצאת בייצור שישה חודשים לפחות. 2.2. בכל מערכת מחשוב ישנם לפחות 100 משתמשים. 2.3. מובהר למען הסר ספק כי הניסיון המבוקש הוא בפלטפורמה המלאה הנדרשת כמפורט לעיל, כהגדרתה לעיל. 3. המציע הוא יצרן הפלטפורמה המוצעת או מורשה/מוסמך על ידי יצרן הפלטפורמה המוצעת ליישום מערכות (לרבות מערכת השליחים) על גבי הפלטפורמה. 4. המציע יציע מנהל פרויקט לניהול פרויקט יישום ופיתוח מערכת השליחים. על מנהל הפרויקט המוצע להיות בעל ניסיון בתפקיד מנהל פרויקט ו/או מוביל צוות ו/או מומחה ראשי ב- 2 (שני) פרויקטים לפחות של פיתוח מערכת מחשוב שבוצעו בטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 5. נוסף על מנהל הפרויקט האמור, יציע המציע 2 אנשי צוות שישתתפו בצוות ביצוע הפרויקט, כאשר אחד מהם ישמש כמנהל הפיתוח של הפרויקט. על אנשי הצוות המוצעים (כל אחד) להיות בעלי ניסיון ב- 2 פרויקטים לפחות של פיתוח מערכת מחשוב שבוצעו בטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 6. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ב-7.8.2016 בשעה 12:30 מקום מפגש: בכניסה הראשית (לובי) של בניין ההנהלה, רח' יפו 217 בירושלים, ליד עמדת השומר . 7. דרישות הסף ביחס למציע בהקשר לפלטפורמה הינן כדלקמן: 7.1. המציע הינו יצרן הפלטפורמה או מורשה/מוסמך על ידי יצרן הפלטפורמה המוצעת ועליו לעמוד בדרישות הבאות: 7.1.1. המציע מורשה/מוסמך על ידי יצרן הפלטפורמה לספק את זכות השימוש בפלטפורמה (ככל שהמציע אינו היצרן). 7.1.2. ליצרן הפלטפורמה ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי תשתית מחשוב ואחסון בענן. 7.1.3. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות מספק יצרן הפלטפורמה שירותי תוכנה כשירות (SaaS) באמצעות הפלטפורמה ל-3 לקוחות לפחות בישראל כאשר אצל כל לקוח ישנם לפחות 100 משתמשים. מכרז זה מחליף את מכרז 121150 באותו נושא. מציע ששילם עבור המכרז שבוטל – אינו חייב בתשלום נוסף. המכרז ינוהל עם מו"מ.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך10.10.2016 בשעה 12:00. בימים הקרובים יעלה לאתר קובץ אקסל מתוקן
איש קשר:
ענף:מחשוב/ ענא; תוכנה; תקשורת
טפסי המכרז: מכרז 122597 - מפל.xlsx ו  מכרז 122597.pdf ו  מפרט 122597.pdf ו  122597 חוזה.pdf
טפסי עדכונים: מכרז 122597.doc  נספח א מפרט ואיפיון דרישות 122597.docx
טפסי תוספת: פרוטוקול כנס מציעים- מכרז 122597.pdf  מכרז שליחים ריכוז שאלות מציעים - מפרט (4).pdf  מצגת כנס ספקים - מכרז פלטפורמה ושליחים.pptx  ריכוז שאלות מספקים דואר פרק מנהלה.pdf  שאלות הבהרה בנוגע לחוזה ההתקשרות .pdf  דואר שאלות על נספח א3 - אבטחת מידע .pdf  מכרז שליחים תשובות סבב 2.pdf  attachment no 6.pdf  מכרז 122597 - טופס ההצעה הכספית - 6.10.16.xlsx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר