שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' השכרת נכסים לציבור 7-16 הדפס   חזור >>
נושא:

השכרת נכסים לציבור ללא מכרז, 7-2016

תאריך הזנה:17/07/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
10/08/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
1,000 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ מעוניינת להשכיר את הנכסים הבאים: מס' כתובת שטח במ"ר ברוטו הערות 1. יפו 23 (קומה א') כניסה מרח' כורש 3, ירושלים כ-76 נטו גלריה לכל מטרה, בהתאם למגבלות המפורטות בדוגמת חוזה ספציפי המצורף למודעה באתר החברה. 2. יפו 23, ירושלים כ-60 לכל מטרה. למעט עסק המצריך בישול מזון או בעל מפגע רעש. 3. יהודה הלוי 74, תל אביב כ-150 מ"ר נטו יעוד ציבורי. 4. גאולה 36, תל אביב כ-234 לכל מטרה. 5. דרך שלמה 115, תל אביב כ-108 לכל מטרה. 6. אחד העם 9 כלבו שלום, תל אביב כ-88 מ"ר גלריה להשכרה לכל מטרה. למעט עסק לממכר מזון או בעל מפגע רעש. 7. שער פלמר, חיפה כ-90 מ"ר לכל מטרה. למעט עסק לממכר מזון. 8. רוגוזין 7, אשדוד כ-525 ברוטו עיקרי + כ-13 רחבת כניסה + כ-49 חדר מכונות + כ-182 חצר לכל מטרה בכפוף לקבלת היתרים ורישיונות מתאימים. מועד מסירת הנכס יתואם בין הצדדים. 9. שור, מרכז מסחרי שיכון ג', אילת כ-79 מ"ר עיקרי + כ-21 מ"ר שירות לכל מטרה. 2. המעוניינים לשכור נכס מהנכסים האמורים, יעבירו הצעה על גבי "טופס להגשת הצעה להשכרת נכס בפטור ממכרז" לפקס שמספרו 02-6290514, עד לתאריך 10.8.2016 בשעה 12:00. 3. דוגמת חוזה השכרה ו"טופס להגשת הצעה להשכרת נכס בפטור ממכרז" ניתן להוריד באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il. 4. לבירורים, ולתיאום סיור בנכסים המוצעים להשכרה ניתן לפנות לגב' אפרת אללי בטלפון 02-6290593. 5. מובהר בזאת כי כתנאי להגשת ההצעה, נדרש המציע לשלם לחברת דואר ישראל סך של 1,000 ₪ כמפורט בסעיף 6 ב"טופס להגשת הצעה להשכרת נכס בפטור ממכרז". 6. הנכסים יושכרו במצבם הנוכחי (AS IS) ועל המתעניינים לבדוק באופן עצמאי כל נתון משפטי, תכנוני, סטטוטורי, ביצועי, תפעולי, עסקי או אחר בנוגע לנכסים, הרלוונטיים, לצורך הגשת הצעה. 7. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמציעים וחברת דואר ישראל תהא רשאית לדחות את כל ההצעות או חלקן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הערות:עודכנו כל טופסי ההצעות (10.8.2016, שעה 10:00)
איש קשר:אפרת אללי, טל': 02-6290593
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: חוזה יהודה הלוי.pdf ו  מכרז 113619 - נספח א1.pdf ו  מכרז 113619 - נספח א2.pdf ו  חוזה גאולה.pdf ו  חוזה דרך שלמה.pdf ו  חוזה שור אילת.pdf ו  חוזה יפו 23 ירושלים _צמוד לסניף הדואר_.pdf ו  חוזה אחד העם כלבו שלום תל אביב.pdf ו  דוגמת חוזה וטופס להגשת הצעה לשכירת נכס בפטור ממכרז - 4.8.2013.pdf ו  חוזה - מחסן ביפו 23 _קומה א_.pdf ו  חוזה רוגוזין אשדוד.pdf ו  טופס להגשת הצעה יפו 23 בירושלים צמוד לסניף הדואר - מעודכן_.pdf
טפסי עדכונים: טופס להגשת הצעה בפטור - יפו 23 גלריה בקומה א (מעודכן).pdf  טופס להגשת הצעה בפטור - גאולה תא (מעודכן).pdf  טופס להגשת הצעה בפטור - דרך שלמה (מעודכן).pdf  טופס להגשת הצעה בפטור שור אילת (מעודכן).pdf  טופס להגשת הצעה בפטור - יהודה הלוי תא (מעודכן).pdf  טופס להגשת הצעה בפטור - רוגוזין אשדוד (מעודכן).pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר