שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 121724 הדפס   חזור >>
נושא:

קבלת שירותי כח אדם זמני

תאריך הזנה:13/07/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
02/08/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
5,000 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:במסמכי המכרז בדרישה לקבלת אישור רו"ח לגבי המחזור הכספי של המציע נפלה טעות בה נרשם כי המחזור הכספי כולל מע"מ ואילו הדרישה היא כי המחזור הכספי ינקב ללא מע"מ.
תנאי סף:1. למציע רישיון תקף לעסוק כקבלן כוח אדם בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו - 1996. 2. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן שירותי כוח אדם. 3. תנאי עבודתם של עובדי המציע מוסדרים בהסכם קיבוצי כללי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 אשר הורחב בצו הרחבה (היינו, מציע שהיה חבר בעת חתימת ההסכם הקיבוצי בארגון החברות לאספקת שרותי משאבי אנוש בישראל או באיגוד הארצי של החברות למשאבי אנוש או שנעשה חבר בארגון או באיגוד תוך תקופת תוקפו של ההסכם הקיבוצי). 4. למציע היה מחזור כספי בהיקף של 10 מיליון ש"ח (נומינלי, לא כולל מע"מ) לפחות בכל אחת מן השנים 2013, 2014 ו- 2015. 5. המציע מפעיל סניף מאויש (משרד) למתן שירותי כח אדם לפחות בכל אחד מארבעת האזורים/הערים שלהלן: גוש דן, חיפה והקריות, ירושלים ובאר שבע.
הערות:נוסף נספח א-2 תעריפון כח אדם (28.7.2016). שימו לב: במסמכי המכרז בדרישה לקבלת אישור רו"ח לגבי המחזור הכספי של המציע נפלה טעות בה נרשם כי המחזור הכספי כולל מע"מ ואילו הדרישה היא כי המחזור הכספי ינקב ללא מע"מ.
איש קשר:
ענף:כח אדם
טפסי המכרז: מכרז כח אדם קבלני 121724.pdf ו  חוזה כח אדם קבלני 121724.pdf ו  תעריפון כח אדם קבלני 121724.pdf ו  שאלון למועמד - עובד חברת השמת כח אדם.pdf ו  נספח ז - טופס להליך ברירת מועמדים להשמת עובד למשרה.pdf ו  נוהל נהיגה ברכב הדואר - לחתימת מועמד עובד קבלן להעסקה.pdf ו  הצהרת הנהג על עברות תנועה.pdf ו  הצהרת בריאות לנהג.pdf ו  איסור נסיעה בשבת - רכב מסחרי דואר ישראל - רענון הנחייה.pdf
טפסי עדכונים: נספח א-2 תעריפון כח אדם.pdf
טפסי תוספת: שאלות ותשובות למכרז הגג - 27.7.16.xlsx-סופי לפרסום.pdf  אישור רואה חשבון מכרז כח אדם.pdf  תשובה לשאלה - מכרז כח אדם.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר