שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 103248 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי בקרת חשבונות חשמל וממונה אנרגיה (המס' שפורסם בעיתון -שגוי)

תאריך הזנה:11/07/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
26/07/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
500 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן שירותי ממונה אנרגיה, בדיקת חשבונות החשמל, עריכת סקר מונים ובקרת מונים של חברת החשמל. 2. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע שרותי בדיקת חשבונות החשמל, עריכת סקר מוני חשמל ובקרת מוני חברת החשמל ל-3 גופים שונים לפחות שלכל אחד מגופים אלה יש לפחות 30 מונים של חברת החשמל. 3. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע שרותי ממונה אנרגיה בהתאם לחוק ל-3 גופים שונים לפחות שלכל אחד מגופים אלה יש לפחות 30 מונים של חברת החשמל. 4. למציע מערכת אינטרנטית ממוחשבת לניהול ובקרה של צריכה והוצאות החשמל וחיובי החשמל המתקבלים מחברת החשמל. המערכת לא תהיה קשורה או תלויה במערכת "טרקלין" של חברת החשמל. 5. המציע מעסיק מהנדס חשמל אחד לפחות בעל תואר B.S.C למדעים בהנדסת חשמל, שהינו "ממונה אנרגיה", בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) התשנ"ד-1993 . 6. מנהל הפרויקט המוצע על ידי המציע לביצוע הסקר האנרגטי למתן המלצות להקטנת צריכת החשמל בצע סקרים דומים ב-10 מתקנים לפחות במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 7. המציע עומד בדרישות תקןISO 9001 מהדורת שנת 2008 בתחום בקרת חשבונות חשמל וייעוץ בחשמל ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC - המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה – SGS). המכרז יהיה רב שלבי, וינוהל בו מו"מ, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מהנדס עמיר קטריוס _amirk@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: _03-6303276).
ענף:בטיחות; חשמל /תאורה; תחזוקה; תשתית
טפסי המכרז: מכרז בקרת חן חשמל 103248.pdf
טפסי עדכונים: מכרז 103248 בקרת חשבונות חשמל ושירותי ממונה אנרגיה - התייחסות לשאלות הבהרה.pdf  נספח 3 - הצעת המחיר מתוקן - 00029415.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר