שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 120427 הדפס   חזור >>
נושא:

מזנון בשיטת מטבח מחמם (קייטרינג) בבניין הנהלה בי-ם

תאריך הזנה:11/07/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
09/08/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
200 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות, ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, במתן שירותי הסעדה (קייטרינג) לגופים ו/או ו/ארגונים ו/או מוסדות בהיקף של 200 ארוחות בשריות חמות ביום לפחות. 2. למציע רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות - שירות המזון הארצי, שניתן למטבח המייצר לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח - 1958, וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ"א-1960, המאפשר הכנת מזון מוכן להגשה מחוץ למקום הכנתו. 3. למציע תעודת כשרות בתוקף למטבח המייצר מטעם הרבנות הראשית לישראל או באי כוחה בהתאם להוראות חוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג - 1983. 4. למציע או לקבלן משנה מטעמו תעודה בתוקף מאת מכון התקנים לפיה המציע/קבלן משנה מטעמו עומד בסעיפים הרשמיים של תקן ישראלי 1291 ("רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת"). 5. למציע רישיון עסק למתן שירותי הסעדה מטעם הרשות המקומית הרלוונטית שבתחומה פועל המטבח המייצר, לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968 ותקנותיו. 6. המציע ובעל זיקה אליו ("בעל זיקה" - כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים) לא הורשעו ביותר מ-2 עברות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום או בגין הפרת הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות חלפו 3 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 7. ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר מ- 6 הפרות המהוות עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב- 2011. לעניין דרישת סף זו יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר. 8. נציג המציע ערך סיור במטבח וחדר האוכל שבבניין הנהלת חברת הדואר כמפורט בסעיף 18 במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה בשבוע לתאריך 9.8.16 . תוקף הערבות יהיה 9.11.2016.
איש קשר:לשכת סמנכ"ל לוגיסטיקה 076-8872777).
ענף:הסעדה / מזנונים
טפסי המכרז: 120427.xlsx ו  120427 חוזה.pdf
טפסי עדכונים: מכרז 120427 - מעודכן.pdf
טפסי תוספת: מכרז 120427 - מענה לשאלות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר