שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 121150 הדפס   חזור >>
נושא:

מערכת שליחים ופלטפורמה בענן לפיתוח והפעלת יישומי CRM ומערכות תפעול.

תאריך הזנה:06/07/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
16/08/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
12.34 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
500,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. דרישות הסף ביחס למציע בהקשר למערכת השליחים הינן כדלקמן: 1.1. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מעסיק המציע לפחות 30 עובדים (במסגרת יחסי עובד-מעביד) שהם בעלי מקצוע בתחומי יישום ופיתוח מערכות מידע בענן. 1.2. במהלך השנים 2013 עד 2015 פיתח ויישם המציע מערכות מחשוב מבוססות CRM על גבי הפלטפורמה המוצעת בהצעתו למכרז, עבור 3 לקוחות לפחות, כאשר: 1.2.1. כל מערכת מחשוב נמצאת בייצור שנה לפחות. 1.2.2. בכל מערכת מחשוב ישנם לפחות 500 משתמשים. 1.2.3. מובהר למען הסר ספק כי הניסיון המבוקש הוא בפלטפורמה המלאה הנדרשת כמפורט לעיל, כהגדרתה לעיל. 1.3. המציע הוא יצרן הפלטפורמה המוצעת או מורשה/מוסמך על ידי יצרן הפלטפורמה המוצעת ליישום מערכות (לרבות מערכת השליחים) על גבי הפלטפורמה. 1.4. המציע יציע מנהל פרויקט לניהול פרויקט יישום ופיתוח מערכת השליחים. על מנהל הפרויקט המוצע להיות בעל ניסיון בתפקיד מנהל פרויקט ו/או מוביל צוות ו/או מומחה ראשי ב- 2 פרויקטים לפחות של פיתוח מערכת מחשוב שבוצעו בטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 1.5. נוסף על מנהל הפרויקט האמור, יציע המציע 2 אנשי צוות שישתתפו בצוות ביצוע הפרויקט, כאשר אחד מהם ישמש כמנהל הפיתוח של הפרויקט. על אנשי הצוות המוצעים (כל אחד) להיות בעלי ניסיון ב- 2 פרויקטים לפחות של פיתוח מערכת מחשוב שבוצעו בטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 1.6. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ב-24.7.2016 בשעה 13:00 בכניסה הראשית (לובי) בבניין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 ירושלים (ליד עמדת השומר) דרישות הסף ביחס למציע בהקשר לפלטפורמה הינן כדלקמן: 1.7. יצרן הפלטפורמה יהיה המציע או קבלן משנה של המציע ועליו לעמוד בדרישות הבאות: 1.7.1. המציע מורשה/מוסמך על ידי יצרן הפלטפורמה לספק את זכות השימוש בפלטפורמה (ככל שהמציע אינו היצרן). 1.7.2. ליצרן הפלטפורמה ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי תשתית מחשוב ואחסון בענן. 1.7.3. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות מספק יצרן הפלטפורמה שירותי תוכנה כשירות (SaaS) באמצעות הפלטפורמה ל-3 לקוחות לפחות בישראל כאשר אצל כל לקוח ישנם לפחות 500 משתמשים. 1.8. אם המציע הוא "ספק חוץ" (כהגדרת מונח זה בתקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), תשס"ז - 2007): יחד עם הגשת הצעתו למכרז יגיש המציע תכנית למימוש מחויבותו לביצוע שיתוף פעולה תעשייתי אם יזכה במכרז, לפי תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), תשס"ז - 2007, (Attachment A לנספח מס' 9). 1.9. ההצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף. מציע יכול להגיש הצעה אחת בלבד על פלטפורמה אחת בלבד. אותה פלטפורמה יכולה להיות מוצעת על ידי מספר מציעים. 1.10. על המציע לעמוד בעצמו בדרישות הסף שבסעיפים לעיל על סעיפיו הקטנים, וכן בסעיף ‎1.7.1 לעיל. חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע. על אף האמור, ניתן לייחס עמידה בדרישות סף לחברות שבשליטת המציע או השולטות במציע או שהשליטה בהם ובמציע זהה, לרבות חברה אם, חברות בנות או חברות אחיות. "שליטה" בסעיף זה כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח- המכרז יהיה רב שלבי, וינוהל בו מו"מ, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:
ענף:מחשוב/ ענא; שרותי תמיכה ותחזוקה
טפסי המכרז: מכרז 121150.pdf ו  121150 חוזה.pdf ו  מכרז 121150 - טופס ההצעה הכספית.xlsx ו  121150 מפרט.pdf ו  עותק של מפל -מכרז מערכת שליחים ופלטפורמה.xlsx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר