שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 116709 הדפס   חזור >>
נושא:

נכס למוקד מיון דואר באזור הקריות בשטח של כ- 1,300 מ"ר

תאריך הזנה:19/06/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
05/07/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
100 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
7,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תיחום דרום- קריית אתא, צפון: 5 ק"מ דרומית לעכו. מזרח: כביש 22 ובקטע הדרומי כביש 780. מערב: הים התיכון חברת הדואר רשאית לדון בהצעות ששטחן שונה עד 15% תנאי סף 1. למציע אישור מרשויות התכנון והבניה בדבר יעוד הנכס המוצע והתאמתו לשימוש המפורט המכרז. 2. המציע מתחייב למסור לחברת הדואר את החזקה בנכס כאשר הוא עומד בדרישות החלק הכללי ופרק א' של המפרט הטכני (נספח מס' 1 במסמכי המכרז). תנאים ומידע נוסף: 8. הנכס יישכר לתקופה של 10 שנים עם אופציה של עד 10 שנים נוספות לכל היותר, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו להלן, למפרט הטכני ולמסמכים המצורפים להזמנה. 9. תשלום עבור השתתפות בכל אחד מהמכרזים: 100 ₪. ניתן לשלם באתר האינטרנט של החברה, ("הוסף לסל" בדף הפרסום) או בכל סניף דואר, באמצעות קוד 218 (מכרזים). התשלום לא יוחזר. 10. לכל הצעה יש לצרף ערבות בנקאית ע"ס 7,000 ₪ כמפורט במסמכי המכרז. 11. לקבלת פרטים נוספים – יש לפנות בכתב אל: יצחק שירזי, ממ"ח הערכות והתקשרויות נדל"ן, באמצעות פקס' מס' 02-6290443, או בדוא"ל izaks@postil.com. על המציע לברר קבלת הפקס' באמצעות טלפון מס': 02-6295077. 12. הגשת ההצעות עד ליום 5.7.2016 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית לבניין הנהלת החברה, רח' יפו 217 בירושלים, ליד עמדת השומר. 13. את המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il , 14. לקבלת פרטים נוספים - יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 02-6290833/7 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד . - החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד. - חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות. - בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי המכרז גוברות.
הערות:
איש קשר:יצחק שירזי, ממ"ח הערכות והתקשרויות נדל"ן, באמצעות פקס' מס' 02-6290443, או בדוא"ל izaks@postil.com.
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מכרז לאיתור נכס בקריות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר