שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' מאגר יועצים לנדל"ן ו/או בינוי הדפס   חזור >>
נושא:

מאגר יועצים לנדל"ן ו/או בינוי

תאריך הזנה:06/06/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
23/06/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף להצטרפות למאגר: 1. למציע ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לפניה זו, במתן שירותי ייעוץ ו/או ליווי וטיפול במכירת מקרקעין, השכרת מקרקעין, מתן הערכות שווי וניהול נכסי מקרקעין ומיסוי מקרקעין ובינוי, לפחות ל-3 ארגונים ו/או חברות בעלות 50 נכסים לפחות ובהיקף מכירות ו/או השכרה ו/או ניהול של 50 מיליון ₪ לפחות. 2. המציע יציע לצורך מתן השירותים ראש צוות (מבין העובדים המועסקים בידו כמפורט בסעיף זה) אשר יהיה האחראי לביצוע השירותים ואשר ישמש כאיש הקשר מטעמו לצורך ביצוע השירותים. על ראש הצוות המוצע לעמוד בדרישות הבאות: א. ראש הצוות המוצע הינו בעלים של המציע או מנהל בכיר במציע. ב. לראש הצוות המוצע ותק וניסיון של 3 שנים במתן שירותי ייעוץ בתחום הנדל"ן כמפורט בסעיף 1 לעיל, ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לפניה זו (ראש הצוות ידרש למענה מיידי ונכון המתבסס על ידע, הכרה וניסיון בתחום ולפיכך דרישת הניסיון האמורה). להצטרפות לכל אחד מהמאגרים יש לצרף את המסמכים הבאים: א. למציע אישור תקף לניהול חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו 1976. ב. המציע הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ. ג. עליו להתחייב לעמוד בדרישות כל דין לרבות חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987 ולמלא אחר הוראות דיני העבודה והתנאים לעסקה עם גוף ציבורי, לרבות: תצהיר חתום בכתב לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 , מאושר על ידי עורך דין. ד. התחייבות חתומה בכתב של הספק לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים, שיועסקו על ידו וכן שלא להעסיק עובדים זרים בניגוד לחוק . ה. הצהרת הספק כי אין בהתקשרות עימו משום ניגוד עניינים וחתם על הצהרת "היעדר ניגוד עניינים" . ו. בתחומים בהן נדרש ע"פ חוקי מדינת ישראל רישיון לעסוק בתחום (כגון רישיון עו"ד, שמאי, יועץ מס וכד' ), יש לצרף רישיון בתוקף. ז. מבקש שהוא או בקשתו לא יעמדו בתנאים כאמור לעיל(לכל אחד מהמאגרים)- בקשתו תיפסל!!
הערות:
איש קשר:
ענף:בניה / שיפוצים; יועצים / מחקרים; מקרקעין / נדלן
טפסי המכרז: מאגר יועצי נדלן ובינוי.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר