שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 119329 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי אבטחה, מוקדנות וסיור ביחידות הדואר

תאריך הזנה:17/05/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
07/06/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
2,000 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
200,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע רישיון קבלן שירות בתוקף בהתאם לנדרש בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו - 1996. 2. למציע רישיון תקף לקיום משרד שירותי שמירה לפי סעיף 18 (א) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב - 1972. 3. למציע רישיון מיוחד תקף להחזקת כלי ירייה לפי סעיף 10ג לחוק כלי הירייה, תש"ט - 1949. 4. במהלך השנים 2016 - 2013 סיפק המציע שירותי אבטחה, במשך שנתיים רצופות לפחות, ל- 3 (שלושה) גופים ציבוריים לפחות, כהגדרת המונח "גוף ציבורי" בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח - 1998. 5. לרשות המציע עומד מוקד בקרה אלקטרוני רמה א' בעל רישיון תקף ע"פ חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968. הפועל 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה, 365 (שלוש מאות שישים וחמישה) ימים בשנה. 6. במשך כל השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי אבטחה במתקן אחד לפחות באמצעות 15 (חמישה עשר) מאבטחים לפחות, במשמרות במשך 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה (דרישת סף זו אינה מיועדת למציע המציע הצעה למרחב דרום בלבד). 7. בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, העסיק המציע, במשך 12 (שנים עשר) חודשים רצופים לפחות, 70 (שבעים) עובדים לפחות, במתן שירותי שמירה ואבטחה. מציע המגיש הצעה למרחב דרום בלבד - 20 (עשרים) עובדים לפחות. 8. היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת מן השנים 2014 ו- 2015, בתחום השמירה והאבטחה, עמד על סכום של 7,000,000 (שבעה מיליון) ש"ח (כולל מע"מ) לפחות. מציע המגיש הצעה למרחב דרום בלבד - 4,000,000 (ארבעה מיליון) ש"ח (כולל מע"מ) לפחות. 9. המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976, לא הורשעו ביותר מ- 2 (שתי) עברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א - 1991 או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז - 1987 ו/או בגין הפרת הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב - 2011, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות - כי במועד ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 10. ב- 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר מ- 6 (שש) הפרות המהוות עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב- 2011. לעניין דרישת סף זו יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר. 11. המציע המציא תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי הזיקה בו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים. 12. המציע עומד בדרישות תקן ISO 9001 מהדורת שנת 2008 בתחום שמירה ו/או אבטחה ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, המכון לבקרה ואיכות - IQC, החברה הכללית להשגחה - SGS). 13. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ב 23.5.2016 בשעה 11:00 בכניסה הראשית (לובי) של בית המיון, דרך ההגנה 137 ת"א. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מיכאל כנה, מנהל מחלקת אבטחה ואמצעים באגף בטחון, מבצעים ושע"ח של חברת דואר ישראל, באמצעות דוא"ל: michaelka@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8875621).
ענף:בטחון; שמירה / אבטחה
טפסי המכרז: 119329 חוזה ומפרט.pdf ו  מכרז 119329.pdf
טפסי עדכונים: מכרז 119329 - טבלאות מחיר מעודכנות ליום 31.5.16.xls
טפסי תוספת: מכרז 119329 - מענה לשאלות שנשאלו.pdf  מכרז 119329 - פרוטול כנס המצעים.pdf  מכרז 119329 - מענה לשאלות נושא הביטוח.pdf  תשובות לשאלות הבהרה בנושא ביטוח 6 6 16.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר