שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 117993 הדפס   חזור >>
נושא:

מערכת מיחשוב לבית מיון נפחי - מכרז מעודכן

תאריך הזנה:14/04/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/06/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
2,000 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע הוא יצרן המערכות (חומרה ותוכנה) המוצעות על ידו או המציע מורשה/מוסמך על ידי יצרני המערכות המוצעות על ידו ו/או על ידי מפיץ/ים מורשה/ים בישראל מטעם היצרן/יצרנים, למכור ולספק את המערכות לחברת הדואר בישראל. 2. במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע כספק ראשי, מערכת אינטגרטיבית הכוללת שרתים, תחנות עבודה (חומרה) ותוכנה ייעודית שפותחה לצורך הפרויקט וכן התקנה ותחזוקה למערכת, ל- 3 (שלושה) לקוחות לפחות, בהיקף כספי של 1 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) לפחות לכל לקוח (כל מערכת). 3. במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע או קבלן המשנה מטעמו, ל- 3 (שלושה) לקוחות לפחות (בישראל או בחו"ל), מערכת (חומרה ותוכנה) המאפשרת צילום, זיהוי ופיענוח תווים שבקובץ תמונה, הפועלת בייצור נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בהיקף של 500,000 ש"ח (כולל מע"מ) לפחות לכל מערכת. 4. המציע עומד בדרישות התקן הבין - לאומי ISO 9001 (מערכת ניהול איכות) מהדורת שנת 2008 ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בישראל (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC - המכון לבקרה ואיכות, החברה הכלכלית להשגחה (SGS). לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים. חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות לכל גוף או אדם שאינו המציע (או קבלן המשנה מטעמו, לפי העניין), למעט לחברה אם של המציע ו/או לחברה בת של המציע (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968) ו/או לחברה שלה ולמציע אותה חברה אם ("חברה אחות"). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:בוצעו שינויים בדרישות הסף ועודכן המועד האחרון להגשת השאלות למכרז
איש קשר:גידי גואל - ס/סמנכ"ל מערכות מידע, באמצעות דוא"ל: gidi_goell@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-6290888).
ענף:מחשוב/ ענא; שרותי תמיכה ותחזוקה
טפסי המכרז: 117993 חוזה.pdf ו  117993 מפרט.pdf ו  מכרז 117993 - מסמכים מעודכנים ליום 1.6.16.pdf
טפסי עדכונים: תיקון טעות במודעת הפרסום.pdf
טפסי תוספת: מכרז 117993 - פרוטוקל כנס המציעים.pdf  מכרז 117993 - מענה לשאלות הבהרה.pdf  מכרז 117993 - מענה לשאלות הבהרה 2.pdf  מכרז 117993 - תוכנה וחומרה לבית המיון הנפחי - טבלת מחירים מעודכנת.xlsx  מיון נפחי - כנס מציעים.pptx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר