שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' בקשה לקבלת מידע הדפס   חזור >>
נושא:

מידע על נכס במצפה רמון

תאריך הזנה:07/04/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
04/05/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ בוחנת אפשרות לשכירות נכס במצפה רמון בשטח של כ-120 מ"ר במפלס הקרקע עם נגישות לפריקה ולטעינה אשר ישמש כבית דואר ביישוב, בצמוד לנכס תהיה חניה תפעולית אחת. על הנכס להיות קשיח כולל הגג. לאורך קירות הנכס החיצוניים תהיה אפשרות להציב מערכות דואר באורך כולל של כ-11 מטר. 2. על ההצעה לכלול את הפרטים שלהלן : שטח הנכס נטו המדויק. גובה דמי שכירות למ"ר נטו. גובה דמי ניהול למ"ר נטו. עלויות נוספות במידה וישנן 3. על יעוד הנכס להיות מתאים לשימוש המבוקש. 4. המעוניינים להציע נכס יעבירו הודעה על כך בכתב לפקס שמספרו 076-8872514, לא יאוחר מתאריך 4.5.16 בשעה 12.00 בצהריים. 5. לבירורים ולשאלות בדבר פנייה זו ניתן לפנות לדוא"ל izaks@postil.com . 6. חברת דואר ישראל בע"מ אינה משלמת דמי תיווך. 7. יודגש, כי פנייה זו לבקשת מידע אינה מהווה הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז או הליכי רכש (להלן - הליך רכש) אלא פנייה לקבלת מידע בלבד בעקבותיה תשקול חברת הדואר את צעדיה. לאחר קבלת המידע לפי הליך זה, תחליט חברת הדואר אם לצאת בהליך של מכרז או הליך רכש אחר כלשהו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 8. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לה וחברת הדואר תהא רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט. 9. לרגל חג הפסח יהיו משרדינו סגורים בין התאריכים:י"ד-כ"ב ניסן תשע"ו (22-30/4/2016), ובימים אלה לא יהיה מענה טלפוני.
הערות:
איש קשר:יצחק שירזי, בדוא"ל izaks@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז:
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר