שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 115134 הדפס   חזור >>
נושא:

רשימת ספקים בתחום ערוצי התקשוב

תאריך הזנה:22/02/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
1,000 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
30,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע הינו שותף מיקרוסופט (Microsoft Partner Network) בתחום ה- SharePoint, רמת שותפות Gold או Silver, התמחות ב- "Portals and Collaboration". 2. במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביצע המציע בישראל 2 פרוייקטים לפחות בתחום ה- SharePoint, בהיקף כספי של 200,000 ש"ח (כולל מע"מ) לפחות לכל פרויקט. 3. במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביצע המציע בישראל 2 פרויקטים לפחות בתחום Native Ios /Aos, בהיקף כספי של 200,000 ש"ח (כולל מע"מ) לפחות לכל פרויקט. 4. במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע בישראל, בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו, שירותים בתחום עיצוב חווית משתמש (UI/UX). 5. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מעסיק המציע לפחות 3 עובדים שלכל אחד מהם ניסיון תעסוקתי ב-2 פרויקטים בתחום ה- SharePoint לפחות. 6. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מעסיק המציע לפחות 4 עובדים שלכל אחד מהם ניסיון כמנהל מערכת (לפחות) באחת מן הטכנולוגיות המפורטות בסעיפים 5.1.2 ו- 5.1.3 לעיל. 7. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המציע מעסיק לפחות 5 עובדים שלכל אחד מהם ניסיון כמפתח (לפחות) באחת מן הטכנולוגיות המפורטות בסעיפים 5.1.2 ו- 5.1.3 לעיל.
הערות:המכרז בוטל!
איש קשר:גב' מיכל כרם, מנהלת תחום ערוצים, באמצעות דואר אלקטרוני: kerem_m@postil.com (לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל יש לפנות לטלפון: 076-8875094).
ענף:מחשוב/ ענא; פרסום / שיווק; תקשורת; תשתית
טפסי המכרז: מכרז ספקים לערוצי תקשוב 115134.pdf ו  115134 חוזה.pdf ו  115134 מפרט.pdf
טפסי תוספת: מכרז 115134 - הצהרה על עמידת המציע בדרישות הסף.docx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר