שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' השכרת נכסים לציבור הדפס   חזור >>
נושא:

השכרת נכסים לציבור (בפטור)

תאריך הזנה:16/02/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
16/03/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
1,000 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
תנאים כלליים:
תנאי סף:מס כתובת שטח במ"ר הערות 1. רח' יהודה הלוי 74,תל אביב כ-150 מ"ר נטו יעוד ציבורי. 2. רח' גאולה 36, תל אביב כ-234 מ"ר ברוטו לכל מטרה עפ"י חוק. יתכן עיכוב במועד מסירת החזקה בנכס והוא יקבע בין הצדדים. 3. דרך שלמה 115,תל אביב כ-108 מ"ר ברוטו לכל מטרה עפ"י חוק. 4. רח' שור, מרכז מסחרי שיכון ג', אילת כ-79 מ"ר עיקרי + כ-21 מ"ר שירות לכל מטרה עפ"י חוק. כל השטחים ברוטו 5. רח' יפו 23, ירושלים כ-60 מ"ר ברוטו לכל מטרה עפ"י חוק. למעט עסק המצריך בישול מזון או בעל מפגע רעש. 2. המעוניינים לשכור נכס מהנכסים האמורים, יעבירו הצעה על גבי "טופס להגשת הצעה להשכרת נכס בפטור ממכרז" לפקס שמספרו 02-6290514, עד לתאריך 16.3.2016 בשעה 12:00. 3. דוגמת חוזה השכרה ו"טופס להגשת הצעה להשכרת נכס בפטור ממכרז" ניתן להוריד באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il. 4. לבירורים, ולתיאום סיור בנכסים המוצעים להשכרה ניתן לפנות לגב' אפרת אללי בטלפון 02-6290593. 5. מובהר בזאת כי כתנאי להגשת ההצעה, נדרש המציע לשלם לחברת דואר ישראל סך של 1,000 ₪ כמפורט בסעיף 6 ב"טופס להגשת הצעה להשכרת נכס בפטור ממכרז". 6. הנכסים יושכרו במצבם הנוכחי (AS IS) ועל המתעניינים לבדוק באופן עצמאי כל נתון משפטי, תכנוני, סטטוטורי, ביצועי, תפעולי, עסקי או אחר בנוגע לנכסים, הרלוונטיים, לצורך הגשת הצעה. 7. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמציעים וחברת דואר ישראל תהא רשאית לדחות את כל ההצעות או חלקן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הערות:
איש קשר:אפרת אללי בטלפון 02-6290593.
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: השכרת נכסים לציבור 2-16.pdf ו  טופס להגשת הצעה בפטור - יהודה הלוי תא.pdf ו  חוזה יהודה הלוי.pdf ו  טופס להגשת הצעה בפטור - דרך שלמה.pdf ו  חוזה דרך שלמה.pdf ו  טופס להגשת הצעה בפטור - גאולה תא.pdf ו  חוזה גאולה.pdf ו  טופס להגשת הצעה יפו 23 בירושלים צמוד לסניף הדואר_.pdf ו  חוזה יפו 23 ירושלים צמוד לסניף הדואר_.pdf ו  טופס להגשת הצעה בפטור שור אילת.pdf
טפסי עדכונים: חוזה שור אילת.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר