שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 113267 הדפס   חזור >>
נושא:

שכירת נכס לבית הדואר בבית שאן (תוך ניהול מו"מ)

תאריך הזנה:08/02/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
01/03/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
100 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
7,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ (להלן - חברת הדואר או החברה) מעוניינת לשכור נכס בבית שאן, בשטח של כ- 280 מ"ר נטו, אשר ישמש כבית דואר בתיחום שלהלן: בדרום: צומת גן ירוק (מפגש רחוב ירושלים הבירה ורחוב אהבת ישראל), בצפון: רחוב אברהם בן שושן, במזרח: רחוב יהושע אביטן ובמערב: רחוב אלעזר בן לולו (תשריט התיחום מצורף כנספח 1ב' למסמכי המכרז) (להלן - "הנכס"), הכל בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו להלן ולמסמכים המצורפים לה. 2. בכוונת חברת הדואר לשכור את הנכס לתקופה של 10 שנים עם אופציה לשוכרו לתקופה של עד 10 שנים נוספות לכל היותר, הכל בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז. 3. מובהר בזה כי החברה רשאית לדון אף בהצעה לשכירת נכס בשטח השונה עד 10% מן השטח המבוקש בהזמנה זו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 4. המציע שהצעתו תזכה במכרז מתחייב למסור את החזקה בנכס לחברת הדואר בתוך 3 (שלושה) חודשים ממועד קבלת ההודעה על קביעת הצעתו כזוכה במכרז כאשר הנכס עומד בדרישות החלק הכללי ופרק א' של המפרט הטכני (נספח מס' 1) (לפני ביצוע עבודות ההתאמה). 5. המציע הזוכה יידרש להמציא לחברה בתוך 3 חודשים ממועד קבלת ההודעה על קביעת הצעתו כזוכה במכרז, אישור מרשויות התכנון והבנייה כי ייעודו ושימושו של הנכס מתאימים להפעלת בית דואר.
הערות:
איש קשר:יצחק שירזי, ממ"ח הערכות והתקשרויות נדל"ן, באמצעות בדוא"ל izaks@postil.com (על המציע לברר קבלת הדוא"ל באמצעות טלפון מס': 02-6295077).
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מכרז שכירת נכס בבית שאן 113267.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר