שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' מידע על נכס ברחובות הדפס   חזור >>
נושא:

בקשה לקבלת מידע על נכס לשכירות ברחובות

תאריך הזנה:20/01/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
02/02/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ מבקשת לקבל הצעות לשכירות נכס ברחובות, בשטח של כ-910 מ"ר נטו אשר ישמש מוקד למיון דואר . על הנכס להיות להיות בנוי מבניה קשיחה כולל הגג, ברוחב שלא יפחת מ-20 מ"ר, עם נגישות לפריקה ולטעינה של משאיות ובעל מרחב מוגן תקני. תיחום הנכס: בצפון – רחוב משה בשיסט, במזרח – דרך אצ"ל (עד רחוב הרצל) דרך הים ודרך ששת הימים, בדרום – כביש 4122, ובמערב – רחוב הר הצופים, דרך האלוף פרי, אלי הורוביץ ודרך גד פיינשטיין. 2. על ההצעה לכלול את הפרטים שלהלן : מאפייני הנכס וייעודו. שטח הנכס נטו. גובה דמי שכירות למ"ר נטו. גובה דמי ניהול למ"ר נטו באם נדרש. עלויות נוספות באם נדרשות. 3. על יעוד הנכס להיות מתאים לשימוש המבוקש. 4. המעוניינים להציע נכס יעבירו את הצעתם בכתב לדוא"ל limorba@postil.com לא יאוחר מתאריך 2.2.2016 בשעה 12.00 בצהריים. 5. לבירורים ולשאלות בדבר פנייה זו ניתן לפנות לדוא"ל izaks@postil.com. 6. החברה רשאית לדון אף בהצעה בשטח השונה עד 15% מן השטח המבוקש. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לה וחברת הדואר תהא רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.
הערות:
איש קשר:izaks@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז:
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר