שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 114255 הדפס   חזור >>
נושא:

שכירות נכס לצורך שימוש כמרכז למיון דברי דואר גדולים וחבילות

תאריך הזנה:31/12/2015 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/01/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
200 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
25000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. .על פי התב"ע התקפה במועד הגשת ההצעה ניתן לעשות בנכס המוצע שימוש כנדרש במכרז זה. 2. משכיר הנכס (היינו, המציע או מי שהנכס מוצע להשכרה מטעמו) הינו הבעלים הרשום או החוכר הרשום לתקופה ארוכה המאפשרת השכרה לתקופת השכירות הנדרשת במכרז זה או בעל הזכות על פי חוזה להירשם כבעלים / חוכר לתקופה כאמור של הנכס המוצע. 3. הנכס המוצע עונה לדרישות פרק א' במפרט המצורף (נספח מס' 1).
הערות:
איש קשר:לימור בן עמרם טלפון 02-6295063 דוא"ל limorba@postil.com
ענף:שכירה / השכרה
טפסי המכרז: 114255.pdf ו  114255 מפרט.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר