שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 113745 הדפס   חזור >>
נושא:

שכירת נכס למוקד מיון דואר באזור רמת גן, בני ברק וגבעתיים.

תאריך הזנה:29/12/2015 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
19/01/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
100 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
7,000 ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:חברת דואר ישראל בע"מ מעוניינת לשכור נכס בשטח של כ- 1,470 מ"ר נטו, בתיחום: בצפון: נחל הירקון, במזרח: כביש 4, בדרום: מפגש בן גוריון עם דרך יצחק רבין, ובמערב: רח' אלוף שדה עם יצחק רבין. תנאי סף : הזמנה זו מועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. למציע אישור מרשויות התכנון והבניה בדבר יעוד הנכס המוצע והתאמתו לשימוש המפורט המכרז. 2. המציע מתחייב למסור את החזקה בנכס לחברת הדואר כאשר הנכס עומד בדרישות החלק הכללי ופרק א' של המפרט הטכני (נספח מס' 1). הנכס יהיה זמין למסירת החזקה בו לחברת הדואר בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על קביעת ההצעה כזוכה במכרז (ללא ביצוע עבודות ההתאמה). וועדת המכרזים רשאית על פי תנאי המכרז לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות ואף רשאית לדון בהצעה בשטח השונה עד15% מן השטח המבוקש, המפורט עבור כל יחידת דואר לעיל. תקופת ההתקשרות תהא ל-10 שנים עם אופציה להארכה של עד 10 שנים נוספות לכל היותר.
הערות:סעיף 3.5 לחוזה ( נספח מספר 2 ) יתוקן. תוך חודשיים ממועד המסירה ,יהיו עבודות ההתאמה מושלמות לשביעות רצונו של המהנדס.
איש קשר:יצחק שירזי, ממ"ח הערכות והתקשרויות נדל"ן, באמצעות פקס' מס' 02-6290443, או בדוא"ל izaks@postil.com. על המציע לברר קבלת הפקס' באמצעות טלפון מס': 02-6295077
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מכרז 113745.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר