שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   

מדריך הדואר

הדפס   חזור >>
חלק ב' שירותי דואר פנים פרק ג' מסירת דברי דואר

6.  שירות תאי דואר בתשלום

6.1
חברת דואר ישראל מקיימת שירות בתשלום של מסירת דברי דואר לתאי דואר, למעט דברי דואר רשומים, חבילות ודברי דואר גדולים. הנחת דבר דואר בתא דואר שמספרו רשום על דבר הדואר תיחשב למסירה כדין.
6.2
אדם המבקש לקבל רשות שימוש בתא דואר, ימלא טופס בקשה בו ירשום את שמו ומענו ושאר פרטי זהותו, ויחתום על ההצהרה שבטופס.
6.3
תאגיד (חברה, אגודה, שותפות) המבקש רשות שימוש בתא דואר, ירשום בטופס הבקשה את השם המלא של התאגיד, מספר ותאריך פרסום הרישום של התאגיד, ויחתום עליו באמצעות המוסמך לחתום בשם התאגיד.
6.4
תקופת השימוש בתא דואר היא שנה, שנתיים או שלוש שנים, לפי בחירתו של המשתמש. התקופה מתחילה באחד בינואר ומסתיימת בשלושים ואחד בדצמבר של אותה שנה או השנה השניה או השנה השלישית, בהתאם לבחירתו של המשתמש. הועמד התא לרשות המשתמש באחד החודשים שבין פברואר לספטמבר, תשולם האגרה בעד התקופה המתחילה בחודש שבו הועמד התא לרשות המשתמש ועד ל-31 בדצמבר, כאמור. הועמד התא לרשות המשתמש בחודשים שבין ספטמבר לדצמבר, ישלם המשתמש בעד חודשים אלה, וכן בעד תקופה של שנה נוספת או של שנתיים או שלוש שנים, לפי בחירתו כאמור, המתחילה בחודש ינואר.
6.5
לצורך קביעת האגרה על פי חודשים, יחולו הכללים הבאים: הועמד התא לרשות המשתמש עד ה-20 בחודש, תיחשב תקופת השימוש מהיום הראשון של אותו חודש; הועמד התא לרשות המשתמש מה-21 בחודש ואילך, תיחשב תקופת השימוש מהיום הראשון של החודש הבא אחריו.
6.6
לאחר ששילם המבקש את אגרת השימוש, נרשם שמו כבעל רשות השימוש בתא הדואר ונמסרים לידיו שני מפתחות עבור תא הדואר.
6.7
לא שולמה האגרה להארכת תקופת השימוש, עד למועד הנקוב בהודעת התשלום הנשלחת למשתמש בתא, תפקע רשותו להשתמש בתא ועליו להחזיר את המפתחות. במקרה כזה, יפונה התא מתוכנו ויועמד לרשות לקוח אחר.
6.8
חברת דואר ישראל רשאית לטפל במכתבים שלא נאספו עם תום תקופת השימוש, כבדברי דואר שאינם ניתנים למסירה.
6.9
ניתן להעביר את רשות השימוש בתא דואר מסויים לתא דואר אחר הנמצא ביחידת דואר אחרת. העברה כזו מותנית בקיום תא דואר פנוי ביחידה האחרת והיא טעונה אגרה. ניתן גם לשנות את שם המשתמש בתא דואר תמורת אגרה. שינוי שם מלועזית לעברית, או שינוי שם כתוצאה משינוי המעמד האישי אינם טעונים אגרה.
6.10
שונה שם המשתמש בעקבות שינוי שנעשה באישיות המשפטית של אותו משתמש, תיגבה אגרה הזהה לבקשה חדשה.
6.11
חזר בו המבקש מרצונו להשתמש בתא הדואר והחזיר את שני המפתחות כשמצב המנעול תקין, תוחזר לו האגרה ששילם, בניכוי דמי שימוש בשיעור של 25% מאגרה שנתית, עבור כל תקופה של שלושה חודשי שימוש או חלק מהם. לצורך זה נקבעו ארבע תקופות של שלושה חודשי שימוש, והן: ינואר-מרץ, אפריל-יוני, יולי-ספטמבר ואוקטובר-דצמבר.
6.12
חזר בו המשתמש מרצונו לחדש את רשות השימוש לתקופה נוספת, לאחר ששילם את האגרה ולפני תחילת תקופת השימוש החדשה, תוחזר לו האגרה במלואה. חזר בו המשתמש בתוך תקופת השימוש החדשה, יחולו עליו הכללים החלים על המבקש, כאמור בסעיף 6.11 דלעיל.
6.13
אם בעת הפסקת השימוש בתא מצב המנעול לא תקין, או שלא הוחזרו שני המפתחות, ינוכו מהאגרה דמי החלפת מנעול, בנוסף לדמי השימוש, כאמור.
6.14
האגרה, כאמור, תוחזר למבקש לאחר שיפנה בכתב אל מחלקת פניות הציבור בצירוף הקבלה המקורית.
חזור >>
פרסומי


מוצרים נבחרים

אריזות לחבילות
אריזות לחבילות
שולחים חבילה? רכשו אריזה מקרטון קשיח שאינו מתפרק
מחיר 9.20 ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר